Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • zadanie nr 1 – wymianę jednego dźwigu osobowego w budynku o numerze 36 na os. Piastowskim w Poznaniu;
  • zadanie nr 2 – wymianę sześciu dźwigów osobowych w budynkach o numerach 18-24, 56-62, 97-103 na os. Piastowskim w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia obejmuje również usługę konserwacyjno-serwisową dźwigów.

Kwota i termin wpłaty wadium:
Zadanie nr 1: 8.000,00 zł  (słownie: osiem tysięcy zł 00/100) do 21.02.2023 r.
Zadanie nr 2: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100) do 21.02.2023 r.

Termin składania ofert – do 22.02.2023 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2023 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego na os. Piastowskim 63 w Poznaniu.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedla lub uzyskać w wersji elektronicznej po wpłaceniu 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedla nr 57 1020 4027 0000 1102 0035 4084.

Termin realizacji zamówienia:
Zadanie nr 1: do 29.09.2023 r.
Zadanie nr 2: do 22.12.2023 r.

Osobą uprawioną do kontaktu z oferentami jest: Adam Kostecki, tel. 61-222-38-55, adam.kostecki@osiedlemlodych.pl.

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.