Kierownictwo Osiedla Lecha-Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

zadanie nr 1 – kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z hermetyzacja w budynku 5-kondygnacyjnym na os. Czecha 90-96 w Poznaniu;
zadanie nr 2 – kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku 5-kondygnacyjnym na os. Lecha 67-78 w Poznaniu.

Termin realizacji – 14.09.2019 r.
Wysokość wadium: zadanie nr 1: 20 000,00 zł, zadanie nr 2: 30 000,00 zł.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać odpłatnie w Kierownictwie Osiedla Lecha-Czecha (os. Lecha 121, pok. 105) w godz. od 10:00 do 12:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 27.05.2019 r. do godz. 14:30. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2019 r. o godz. 15:00. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kierownictwo Osiedla zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.