Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

I. wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku na os. Rzeczypospolitej 57-63.

II. wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku na os. Rzeczypospolitej 64-70.

III. wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku na os. Armii Krajowej 43-49.

IV. wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku na os. Armii Krajowej 50-56.

V. wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku na os. Bohaterów II Wojny Światowej 60-66.

VI. wymianę wodomierzy na elektroniczne z modułem radiowym firmy Techem typ Vario3, Q3=1,6m3/h DN15mm, klasy R100/50 w 10 budynkach na os. Rzeczypospolitej w liczbie łącznej 2878 szt.

VII. wymianę wodomierzy na elektroniczne z modułem radiowym firmy Techem typ Vario3, Q3=1,6m3/h DN15mm, klasy R100/50 w 5 budynkach na os. Armii Krajowej w liczbie łącznej 1710 szt.

VIII. wymianę wodomierzy na elektroniczne z modułem radiowym firmy Techem typ Vario3, Q3=1,6m3/h DN15mm, klasy R100/50 w 3 budynkach na os. Bohaterów II Wojny Światowej w liczbie łącznej 1991 szt.

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacjach istotnych warunków zamówienia”, które można odebrać w Kierownictwie Osiedli (os. Armii Krajowej 101, pokój nr 3 lub 2) po uprzednim uiszczeniu w kasie Osiedla (os. Armii Krajowej 101, pokój nr 5 w godzinach 9:00-13:00, czwartek w godz. 12:00-16:00) opłaty w wysokości 40 zł+23% VAT za specyfikacje dla jednego zadania. Oferty na wybrane zadania należy składać u Zamawiającego, os Armii Krajowej 101, pokój nr 3, w dni robocze w godz. 9:00-11:00 do dnia 7 lutego 2018 r. do godziny 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 7 lutego 2018 r. o godzinie 15:00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.