Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę instalacji gazowej, ciepłej i zimnej wody, cyrkulacji i pionów kanalizacyjnych w budynkach 5-kondygnacyjnych na osiedlach Jagiellońskim, Oświecenia i Powstań Narodowych w Poznaniu w 2024 r.

Zadanie 1 – wymiana instalacji gazowej, ciepłej i zimnej wody, cyrkulacji i pionów kanalizacyjnych na osiedlu Jagiellońskim nr 15-16
Zadanie 2 – wymiana instalacji gazowej, ciepłej i zimnej wody, cyrkulacji i pionów kanalizacyjnych na osiedlu Jagiellońskim nr 113-119
Zadanie 3 – wymiana instalacji gazowej, ciepłej i zimnej wody, cyrkulacji i pionów kanalizacyjnych na osiedlu Oświecenia nr 63-69
Zadanie 4 – wymiana instalacji gazowej, ciepłej i zimnej wody, cyrkulacji i pionów kanalizacyjnych na osiedlu Oświecenia nr 77-83

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej po przesłaniu dowodu wpłaty na jagiellonskie@osiedlemlodych.pl Wpłatę należy dokonać przelewem na konto PKO BP SA V/O Poznań 35 1020 4027 0000 1102 0035 4092 w wysokości 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100) za każdą specyfikację.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona została w specyfikacji zamówienia odrębnie dla każdego zadania najpóźniej do 18.06.2024 r. przelewem na konto PKO BP SA V/O Poznań 35 1020 4027 0000 1102 0035 4092.

Potwierdzoną przez Bank kopię przelewu należy bezwzględnie dołączyć do materiałów ofertowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Kierownictwa Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych w Poznaniu, ul. Chyżańska 3, pok. 5 (kancelaria) do 19.06.2024 r. do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi 19.06.2024 r. o godz. 15:00 w siedzibie Kierownictwa Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych w Poznaniu, ul. Chyżańska 3, pok. 9.

Termin realizacji zamówienia dla wszystkich zadań: 30.11.2024 r.

Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.