Kierownictwo Osiedla Orła Białego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę instalacji kanalizacyjnej – poziomów w piwnicach na os. Orła Białego w 2022 roku.

Zadanie 1 – budynek o numerach 3, 4, 43, 44, 45
Zadanie 2 – budynek o numerach 46, 74, 75, 76, 77

Oferta powinna odpowiadać  wymogom zawartym w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”,  która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po przesłaniu dowodu wpłaty na adres: orlabialego@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto Spółdzielni nr 50 1020 4027 0000 1602 0035 4159 w wysokości 400,00 zł brutto za specyfikację dla zadania 1 lub w wysokości 400,00 zł brutto za specyfikację dla zadania 2.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona jest odrębnie dla każdego zadania najpóźniej do 30 marca 2022 r. przelewem na konto Spółdzielni nr 50 1020 4027 0000 1602 0035 4159.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Kierownictwa Osiedla Orła Białego w Poznaniu, os. Orła Białego 4, pok. 17 (sekretariat) do 31 marca 2022 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 31 marca 2022 r. o godz. 15:00.

Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2022 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny