Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę, konserwację, serwis oraz usuwanie powstałych awarii dźwigu osobowego o udźwigu minimum 320 kg lub 4 osoby w budynku mieszkalnym na os. Powstań Narodowych 37 w Poznaniu.

Termin wykonania prac: 31.12.2023 r.
Wadium: 10.000,00 tys. zł

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do 24.07.2023 r. do godz. 13.00, natomiast otwarcie ofert nastąpi 24.07.2023 r. o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”. Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Techniczny Osiedli tel. 61 877 39 31. Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 100 zł po dokonaniu przelewu na konto: 35 1020 4027 0000 1102 0035 4092.

Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.