Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony (powtórzony) na:

1. wymianę nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na parkingu wewnątrz osiedlowym przy ul. Wyzwolenia na os. Bohaterów II Wojny Światowej 31-37 w ilości 1162 m kw.

2. wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni asfaltowych na drogach i parkingach na os. Rzeczypospolitej, Armii Krajowej i Bohaterów II Wojny Światowej w ilości łącznej 1040 m kw.

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacjach istotnych warunków zamówienia”, które można odebrać w Kierownictwie Osiedli (os. Armii Krajowej 101, pokój nr 3 lub 2) po uprzednim uiszczeniu w kasie Osiedla (os. Armii Krajowej 101 pokój nr 5 w godzinach 9:00-13:00, czwartek w godz. 12:00-16:00) opłaty w wysokości 40 zł+23% VAT za specyfikacje dla jednego zadania. Oferty na wybrane zadania należy składać u Zamawiającego (os Armii Krajowej 101 pokój nr 3), w dni robocze w godz. 9:00-11:00 do dnia 8 sierpnia 2018 r. do godziny 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 8 sierpnia 2018 r. o godzinie 15:00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.