Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę nawierzchni parkingu na kostkę brukową na os. Bohaterów II Wojny Światowej 2, 66, 73 o łącznej powierzchni 1286 m2.

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacjach istotnych warunków zamówienia”, którą można odebrać w Administracji, os. Armii Krajowej 101 pokój nr 3 lub 2. Ofertę należy składać u Zamawiającego, os Armii Krajowej 101 pokój nr 3, w dni robocze w godz. 9:00 – 11:00 do dnia 11 lipca 2016r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 11 lipca 2016r. o godzinie 15:00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.