Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Armii Krajowej 101 61-381 Poznań ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na parkingu wewnątrzosiedlowym przy ul. Wyzwolenia na os. Bohaterów II Wojny Światowej 31-37 – 1162 m2.

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą można odebrać w Kierownictwie Osiedli, os. Armii Krajowej 101, pok.
nr 3 lub 2 po uprzednim uiszczeniu w kasie Osiedla (os. Armii Krajowej 101, pok. nr 5 w godz. 9:00-13:00, czwartek w godz. 12:00-16:00) opłaty w wysokości 40,00 zł+23% VAT. Ofertę  należy składać u Zamawiającego, os Armii Krajowej 101 pok. nr 3, w dni robocze w godz. 9:00-11:00 do dnia 12 lipca 2018 r. do godziny 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12 lipca 2018 r. o godzinie 15:00.

Kierownictwo Osiedli zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.