Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetargi nieograniczone na roboty:

1. Zadanie 03-22 – wymianę ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem na os. Armii Krajowej 57-62, 89-94 w Poznaniu

Termin realizacji – do 30 listopada 2022 r.

2. Zadanie 04-22 – wymianę ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem na os. Armii Krajowej 84-88 w Poznaniu.

Termin realizacji –  do 30 listopada 2022 r.

3. Zadanie 05-22 – remont 60 sztuk balkonów z malowaniem elewacji południowej budynku zlokalizowanego na os. Bohaterów II Wojny Światowej 23-28 w Poznaniu.

Termin realizacji – do 30 listopada 2022 r.

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą można odebrać w Kierownictwie Osiedli na os. Armii Krajowej 101, pokój nr 2, po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 200 zł netto + 23% VAT za specyfikację przelewem na konto Spółdzielni nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118.

Kopię przelewu wraz z dokładną nazwą firmy oraz numerem NIP należy bezwzględnie okazać przy odbiorze specyfikacji, celem wystawienia faktury za materiały przetargowe. Oferty należy składać u Zamawiającego na os. Armii Krajowej 101, pokój nr 2 lub 3, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 9:00-14:00 do 18 maja br. do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 19 maja br. o godz. 14:00 (zadanie 03-22 oraz 04-22), o godz. 15:00 (zadanie 05-22). Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia poszczególnych zadań przetargu bez podania przyczyny.