Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu

ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę ocieplenia ścian szczytowych wraz z odmalowaniem elewacji budynku na os. Armii Krajowej 95-96

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą można odebrać w Kierownictwie Osiedli na os. Armii Krajowej 101, pokój nr 3 lub 2 po uprzednim uiszczeniu w kasie Osiedla (os. Armii Krajowej 101 pokój nr 5 w godzinach 900-1300, czwartek w godz. 1200-1600) opłaty w wysokości 100 zł+23% VAT. Oferty należy składać u Zamawiającego na os. Armii Krajowej 101 pokój nr 3, w dni robocze w godz. 900-1100 do dnia 23 maja 2019 r. do godziny 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23 maja 2019 r. o godzinie 1500.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.