Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

zadanie 10-2024 – wymianę ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem na os. Rzeczypospolitej 50-56 w Poznaniu

Opłata za SIWZ: 492,00 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118.

Kwota i termin wpłaty wadium 4.000,00 zł do 08.07.2024 r.

zadanie 11-2024 – wymianę ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem na os. Rzeczypospolitej 79-85 w Poznaniu

Opłata za SIWZ: 492,00 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118.

Kwota i termin wpłaty wadium 4.100,00 zł do 08.07.2024 r.

zadanie 12-2024 – wymianę ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem na os. Rzeczypospolitej 86-92 w Poznaniu

Opłata za SIWZ: 492,00 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118.

Kwota i termin wpłaty wadium 4.200,00 zł do 08.07.2024 r.

zadanie 13-2024 – wymianę ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem na os. Armii Krajowej 1-3 w Poznaniu

Opłata za SIWZ: 492,00 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa  złote 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118.

Kwota i termin wpłaty wadium 4.300,00 zł do 08.07.2024 r.

zadanie 14-2024 – wymianę ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem na os. Armii Krajowej 4-10 w Poznaniu

Opłata za SIWZ: 492,00 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118.

Kwota i termin wpłaty wadium 4.400,00 zł do 08.07.2024 r.


Termin składania ofert na wszystkie zadania do 08.07.2024 r. do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi 09.07.2024 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego na os. Armii Krajowej 101 w Poznaniu.

Termin realizacji wszystkich zadań 10;11;12;13;14-2024: do 31.10.2024 r.

Na każde z zadań oferent może złożyć tylko po jednej ofercie.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedli lub uzyskać w wersji elektronicznej po wpłaceniu opłaty w wysokości jw. Osobami do kontaktu z oferentami są: Paweł Wyszowski, Łukasz Budny, Wojciech Paczkowski, tel. 61 877 20 24, armiikrajowej@osiedlemlodych.pl.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, jego odwołania lub unieważnienia bez podania przyczyny.