Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny  Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem – os. Rzeczypospolitej 21-27 w Poznaniu (zadanie 05-2023 – wadium 4.500,00 zł)
wymianę ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem – os. Rzeczypospolitej 28-34 w Poznaniu (zadanie 06-2023 – wadium 4.600,00 zł)
wymianę ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem – os. Rzeczypospolitej 35-41 w Poznaniu (zadanie 07-2023 – wadium 4.700,00 zł)
wymianę ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem – os. Rzeczypospolitej 57-63  w Poznaniu (zadanie 08-2023 – wadium 4.800,00 zł)
wymianę ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem – os. Rzeczypospolitej 64-70 w Poznaniu (zadanie 09-2023 – wadium 4.900,00 zł)
wymianę ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem – os. Armii Krajowej 25-30  w Poznaniu (zadanie 10-2023 – wadium 5.000,00 zł)
wymianę ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem – os. Armii Krajowej 31-35 w Poznaniu (zadanie 11-2023 – wadium 5.100,00 zł)
wymianę ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem – os. Armii Krajowej 36-42 w Poznaniu (zadanie 12-2023 – wadium 5.200,00 zł)
wymianę ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem – os. Armii Krajowej 43-49  w Poznaniu (zadanie 13-2023 – wadium 5.300,00 zł)
wymianę ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem – os. Armii Krajowej 50-56 w Poznaniu (zadanie 14-2023 – wadium 5.400,00 zł)

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia”, którą można odebrać w Kierownictwie Osiedli na os. Armii Krajowej 101 pokój nr 2, po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 100 zł netto + 23% VAT za specyfikację (do każdego zadania oddzielnie) przelewem na konto Spółdzielni nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118.

Kopię przelewu wraz z dokładną nazwą firmy oraz numerem NIP należy bezwzględnie okazać przy odbiorze specyfikacji, celem wystawienia faktury za materiały przetargowe.

Termin realizacji zadania do 15 listopada 2023 r., oferenci chcący uczestniczyć w przetargu będą musieli wpłacić wadium w wysokości jak podano w zadaniu na konto Spółdzielni jw.

Oferty należy składać u Zamawiającego na os. Armii Krajowej 101 pokój nr 2, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 800-1300 do 12 lipca br. do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 13 lipca br. o godz. 15:00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.