Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Armii Krajowej 101, tel. 61 877 20 25, 61 877 48 58, ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę okienek piwnicznych na PCW (profil pięciokomorowy) w budynkach na osiedlach Rzeczypospolitej, Armii Krajowej i Bohaterów II Wojny Światowej w liczbie łącznej 1116 sztuk.

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą można odebrać w Administracji, os. Armii Krajowej 101 pokój nr 3 lub 2 po uprzednim uiszczeniu w kasie Osiedla (os. Armii Krajowej 101, pokój nr 5 w godzinach 9:00 -13:00, czwartek w godz. 12:00-16:00) opłaty w wysokości 40 zł+23% VAT. Ofertę należy składać u Zamawiającego, os Armii Krajowej 101, pokój nr 3, w dni robocze w godz. 9:00-11:00 do 14 marca 2017 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 14 marca 2017 r. o godzinie 15:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.