Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. wymianę pionów zimnej i ciepłej wody, cyrkulacji oraz poziomów zimnej i ciepłej wody na rury z polipropylenu oraz pionów kanalizacyjnych żeliwnych na rury PCW w budynku na os. Armii Krajowej 11-17;
  2. wymianę pionów zimnej i ciepłej wody, cyrkulacji oraz poziomów zimnej i ciepłej wody na rury z polipropylenu oraz pionów kanalizacyjnych żeliwnych na rury PCW w budynku na os. Armii Krajowej 57-62 .

 

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą można odebrać w Kierownictwie Osiedli (os. Armii Krajowej 101, pokój nr 3 lub 2) po uprzednim uiszczeniu w kasie Osiedla (os. Armii Krajowej 101, pokój nr 5, godz. 9:00-13:00, czw.: godz. 12:00-16:00) opłaty w wysokości 40,00 zł+23% VAT za specyfikacje dla jednego zadania. Oferty na wybrane zadania należy składać u Zamawiającego. Ofertę należy składać u Zamawiającego (os Armii Krajowej 101 pokój nr 3) w dni robocze w godz. 9:00-11:00 do dnia 24 stycznia 2020 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 24 stycznia 2020 r. o godzinie 15:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.