Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę podposadzkowej kanalizacji sanitarnej w piwnicach wraz z przyłączami w budynkach V-kondygnacyjnych na os. Piastowskim 5-13, 43-54, 82-96 w Poznaniu.

 Kwota i termin wpłaty wadium – 120.000,00 zł / do 16.03.2020 r.
Termin składania ofert – do 17.03.2020 r., godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.03.2020 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedla (pok. nr 11) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 150 zł brutto przelewem na konto Kierownictwa Osiedla nr 57 1020 4027 0000 1102 0035 4084.

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.