Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

zadanie 15-2024 – wymianę stolarki okiennej (132 szt.) w budynkach mieszkalnych  na osiedlach Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej w Poznaniu.

Opłata za SIWZ : 492,00 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa  złote 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli – 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118.

Kwota i termin wpłaty wadium – 3 900,00 zł do 30.07.2024 r.
Termin realizacji zadania – do 31.10.2024 r.
Termin składania ofert – do 31.07.2024 r. do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi 31.07.2024 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego na os. Armii Krajowej 101 w Poznaniu.

Oferent może złożyć tylko  jedną ofertę.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedli lub uzyskać w wersji elektronicznej po wpłaceniu opłaty w wysokości jw. Osobami do kontaktu z oferentami są:  Paweł Wyszowski, Łukasz Budny,  tel. 61 877 20 24, armiikrajowej@osiedlemlodych.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej  zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, jego odwołania lub unieważnienia bez podania przyczyny.