Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny  Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę stolarki okiennej na PCV w budynkach  na osiedlach: Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej w liczbie 90 sztuk (zadanie 15-2023).      

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, którą można odebrać w Kierownictwie Osiedli na os. Armii Krajowej 101 pokój numer 2, po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 100 zł netto + 23% VAT za specyfikację przelewem na konto Spółdzielni nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118.

Kopię przelewu wraz z dokładną nazwą firmy oraz numerem NIP należy bezwzględnie okazać przy odbiorze specyfikacji, celem wystawienia faktury za materiały przetargowe.

Termin realizacji zadania do 15 listopada 2023r, oferenci chcący uczestniczyć w przetargu będą musieli wpłacić wadium w wysokości 4.000,00 na konto Spółdzielni jw.

Oferty należy składać u Zamawiającego na os. Armii Krajowej 101 pokój nr 2, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 8:00-13:00 do 2 sierpnia br. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 2 sierpnia br. o godz. 15:00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.