Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach na Osiedlach Lecha i Czecha w Poznaniu.

Termin realizacji – 31.12.2021 r.
Wysokość wadium – 8500 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać – odpłatnie 100,00 zł (płatne przelewem na numer konta 52 1020 4027 0000 1002 0035 4126  PKO BP SA V/O Poznań) w siedzibie Kierownictwa Osiedli Lecha i Czecha (os. Lecha 121, pokój 105) w godz. od 10:00 do 12:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do 06.09.2021 r. do godz. 13.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 06.09.2021 r. o godz. 16.30. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kierownictwo Osiedli zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.