Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę trzech dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych na os. Piastowskim 24, 62 i 102 w Poznaniu.

Kwota i termin wpłaty wadium – 18.000,00 zł do 5.05.2021 r.
Termin składania ofert – do 6.05.2021 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego 6.05.2021 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w siedzibie Zamawiającego w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 150 zł brutto przelewem na konto Kierownictwa Osiedla nr 57 1020 4027 0000 1102 0035 4084.

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.