Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę trzech dźwigów osobowych wraz z konserwacją w budynkach 12-kondygnacyjnych na os. Stare Żegrze w Poznaniu w roku 2024.

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po przesłaniu dowodu wpłaty na starezegrze@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto PKO BP 59 1020 4027 0000 1702 0035 4142 w wysokości 300 zł brutto (słownie: trzysta zł 00/100).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona jest w specyfikacji najpóźniej do 05.03.2024 r. przelewem na konto.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Kierownictwa Osiedli Stare Żegrze i Polan w Poznaniu, os. Stare Żegrze 41- 42, do 06.03.2024 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi 06.03.2024 r. o godz. 15:30 w pomieszczeniu Rady Osiedli Stare Żegrze i Polan, os. Stare Żegrze 49A.

Termin realizacji zamówienia:

  • pierwszy dźwig – do 15.07.2024 r.
  • drugi i trzeci dźwig – do 15.10.2024 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.