Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

zadanie 02-2024 – remont instalacji kanalizacji deszczowej wraz z utylizacją wyrobów zawierających azbest na os. Bohaterów II Wojny Światowej 31 (2 piony), 32 (1 pion)

Kwota i termin wpłaty wadium – 3.000,00 zł do 23.02.2024 r.

zadanie 03-2024 – remont instalacji kanalizacji deszczowej wraz z utylizacją wyrobów zawierających azbest na os. Bohaterów II Wojny Światowej 34 (2 piony),  37 (2 piony)

Kwota i termin wpłaty wadium – 3.500,00 zł do 23.02.2024 r.

Termin składania ofert – do 26.02.2024 r. do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2024 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego na os. Armii Krajowej 101 w Poznaniu.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawierają specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedli lub uzyskać w wersji elektronicznej po wpłaceniu 492,00 zł brutto  (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) za sztukę na każde z zadań przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118.

Termin realizacji zadań – do 31.05.2024 r.

Na każde z zadań oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Osobami do kontaktu z oferentami są: Paweł Wyszowski, Łukasz Budny, Wojciech Paczkowski, tel. 61 877 20 24, armiikrajowej@osiedlemlodych.pl

Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej  zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.