Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

zadanie 1 – malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym na os. Stare Żegrze 180–185 w Poznaniu w 2024 roku.

Wysokość wadium: 13 800,00 zł
Termin realizacji zamówienia: 16.12.2024 r.

zadanie 2 – malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych na os. Stare Żegrze  87, 89D i 128 w Poznaniu w 2024 roku.

Wysokość wadium: 3000,00 zł
Termin realizacji zamówienia: 31.10.2024 r.

Oferta powinna odpowiadać  wymogom zawartym w „Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia”, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po przesłaniu  dowodu  wpłaty na starezegrze@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto PKO BP  59 1020 4027 0000 1702 0035 4142 w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset zł 00/100).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia: 27.02.2024 r. przelewem na podane wyżej konto. Oferty za wybrane zadania należy składać w siedzibie  Kierownictwa Osiedli Stare Żegrze i Polan w Poznaniu osiedle Stare Żegrze 41- 42, do dnia 28.02.2024 r. do godz. 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2024 r. o godz. 1530 w pomieszczeniu Rady Osiedli Stare Żegrze i Polan, os. Stare Żegrze 49A, Poznań.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.