Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • zadanie nr 1 – dostawę i montaż nasad kominowych typu turbowent wraz z podstawą zbiorczą redukcyjną oraz dociepleniem kominów wentylacyjnych w budynkach na os. Piastowskim 18-19, 56-57 w Poznaniu
  • zadanie nr 2 – dostawę i montaż nasad kominowych typu turbowent wraz z podstawą zbiorczą redukcyjną oraz dociepleniem kominów wentylacyjnych w budynkach na os. Piastowskim  2-35, 43-73, 82-114 w Poznaniu

Kwota i termin wpłaty wadium:

  • zadanie nr 1: 10 000,00 zł do 19.03.2024 r.
  • zadanie nr 2: 7 000,00 zł do 19.03.2024 r.

Termin składania ofert – do 20.03.2024 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi 20.03.2024 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego na os. Piastowskim 63 w Poznaniu.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedla lub uzyskać w wersji elektronicznej po wpłaceniu 300,00 zł brutto (słownie: trzysta zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedla nr 57 1020 4027 0000 1102 0035 4084.

Termin realizacji zamówienia:

  • zadanie nr 1: do 16.09.2024 r.
  • zadanie nr 2: do 15.11.2024 r.

Osobą uprawioną do kontaktu z oferentami jest: Adam Kostecki, tel. 61 222 38 55, adam.kostecki@osiedlemlodych.pl.

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.