Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg ofertowy

na najem lokalu mieszkalnego na os. Orła Białego 45/130 o powierzchni 33,70 m kw.

Lokal położony na piętrze technicznym „A” w budynku 16-piętrowym, składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc. Stan techniczny – do zamieszkania.

Do uzyskanego prawa najmu nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczące przekształceń na spółdzielcze prawo lokatorskie lub prawo odrębnej własności lokalu. Stawka wywoławcza czynszu 35 zł netto/m kw. Do stawki oferowanej zostanie doliczony podatek VAT w obecnie obowiązującej stawce oraz opłaty za centralne ogrzewanie, zużycie wody (wg wskazań liczników), opłaty z tytułu zużycia prądu oraz kosztów odprowadzania nieczystości stałych – śmieci.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1179,50 zł (słownie złotych: tysiąc sto siedemdziesiąt dziewięć złoty 50/100) na rachunek bankowy Spółdzielni: PKO V Oddział w Poznaniu, 47 1020 4027 0000 1502 0035 4068, w terminie do 24 lutego 2022 roku. Potwierdzenie przelewu należy dołączyć do wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego w trybie przetargowym.

Oferty należy składać pisemnie w siedzibie Spółdzielni – Poznań, os. Piastowskie 16 w nieprzejrzystych i trwale zabezpieczonych kopertach z opisem „Przetarg na najem lokalu mieszkalnego na os. Orła Białego 45/130 o powierzchni 33,70 m kw.” w terminie do 28 lutego 2022 roku.

Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w §10 „Zasad wynajmu lokali mieszkalnych”, które  dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej: www.osiedlemlodych.pl*

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć swoją ofertę przetargową na druku przygotowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Wymagany druk dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej – www.osiedlemlodych.pl.*

Oferty złożone na innych drukach nie będą rozpatrywane. Informacje dotyczące zakresu i zasad przetwarzania danych osobowych oferentów znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej: www.osiedlemlodych.pl/rodo.*

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do 9 marca 2022 r.

Wybór oferty następuje zgodnie z „Zasadami wynajmu lokali mieszkalnych”. Wadium wybranego oferenta przechodzi na poczet kaucji stanowiącej 6-krotność miesięcznego czynszu.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

*Wszelkie, dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, os. Piastowskie 16 lub telefonicznie – 61 222 38 07, w godzinach 7 00 – 15 00. W sprawie oglądania mieszkania należy kontaktować się z Kierownictwem Osiedla Orła Białego, tel. 61 879 55 17.