Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os.Piastowskie 16, 61-148 Poznań
ogłasza przetarg ofertowy na:

wykup prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Poznaniu na os. Piastowskim ozn. ew. działka 1/15 z ark. 15 obręb Rataje o powierzchni 1 137 m² zapisanej w KW PO2P/00155839/2.

Cena wywoławcza za 1 m² gruntu 1000 zł + VAT.

Wadium 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) jest płatne gotówką w kasie Spółdzielni (czynnej w pn. w godz. 10:00 – 16:00, a od wt. – pt. w godz. 10:00 – 14:00) w terminie do dnia 16.09.2016 r.

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni os. Piastowskie 16 w pokoju nr 18 (Kancelaria) w zaklejonych kopertach z opisem „Przetarg na wykup prawa użytkowania wieczystego gruntu ozn. ew. działka 1/15 z ark. 15 obręb Rataje” w terminie do dnia 23.09.2016 r.

Oferta musi zawierać:

  1. dane oferenta: imię, nazwisko (nazwa firmy)
  2. NIP, PESEL
  3. adres do korespondencji, numer telefonu
  4. oferowaną cenę netto za 1 m2 gruntu
  5. potwierdzenie wpłaty wadium (kserokopia)

 

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do dnia 07.10.2016 r. Wadium wybranego oferenta przechodzi na poczet ceny nieruchomości. W przypadku, gdy wybrany oferent nie podpisze aktu notarialnego dotyczącego wykupu gruntu traci wpłacone wadium na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu. Zarząd Spółdzielni informuje, że zgodnie z art. 109 i 110 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 27 sierpnia 1997 roku prawo pierwokupu przysługuje gminie. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, os. Piastowskie 16, osobiście – pokój nr 310, w pn. w godz. 10:00 – 16:30, od wt. –  pt. w godz. od 10:00 – 13:00 lub telefonicznie pod nr tel. 61-87-73-935, w godz. w pn. od 7:00 – 16:30, od wt. –  pt. w godz. od 7:00 – 15:00.