Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” ogłasza przetarg nieograniczony na:

zawarcie umowy ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności na rzecz nabywcy położonego w Poznaniu na os. Jagiellońskim 100/2 – o pow. użytkowej 35,20 m kw., parter, w budynku 4-piętrowym (2 pokoje, jasna kuchnia, balkon).

Stan techniczny lokalu – do remontu. Cena wywołania 175 000,00 zł. Słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium – równowartość 10% ceny wywołania, płatne gotówką w kasie Spółdzielni (czynnej w pon. w godz. 10:00 – 16:00, wt. – pt. w godz. 10:00  – 14:00), bądź  przelewem na konto Spółdzielni – potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty. Nr konta – PKO B.P. S.A. V Oddział Poznań 32 1020 4027 0000 1402 0047 1078.

Wadium wybranego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny kupna.Oferta musi zawierać dokumenty i oświadczenia zgodnie z § 4 Regulaminu przetargu sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, dostępnego na stronie internetowej Spółdzielni – www.osiedlemlodych.pl, bądź do wglądu w siedzibie Spółdzielni –
os. Piastowskie 16 w pok. nr 10 i 16. Ponadto osoba przystępująca do przetargu musi złożyć pisemne oświadczenie o następującej treści:\

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w związku ze złożoną ofertą, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych  z zarządzeniem lokalem mieszkalnym przez Spółdzielnię oraz działalnością statutową i ustawową Spółdzielni. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie.

Brak powyższego oświadczenia uniemożliwi rozpatrzenie złożonej oferty. Informacja dotycząca zakresu i zasad przetwarzania danych osobowych oferentów – osób ubiegających się o tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni, znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni: www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Spółdzielni os. Piastowskie 16 w pokoju nr 18 (kancelaria) w zaklejonych kopertach z opisem „Oferta przetargowa na lokal mieszkalny os. Jagiellońskie 100/2” w terminie do dnia 2 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 11 kwietnia 2019 r. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Zainteresowani przetargiem mogą zapoznać się ze stanem technicznym lokalu w terminie uzgodnionym z Kierownictwem Osiedla tel. 61 877 39 31. Pozostałe  informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni – os. Piastowskie 16, pokój nr 10 i 16  lub tel. 61 879 04 11 – Dział Mieszkaniowy w godz. 10.00 – 14.00.