Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza IV przetarg nieograniczony na:

zawarcie umowy ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności na rzecz nabywcy położonego w Poznaniu przy ul. Darzyborskiej 3/7 – o pow. użytkowej 53 m kw., III piętro, w budynku IV-piętrowym (3 pokoje, jasna kuchnia, balkon). Stan techniczny lokalu – do remontu.

Cena wywołania – 176 100,00 zł.
(Słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych 00/100.)

Wadium – równowartość 10% ceny wywołania, płatne gotówką w kasie Spółdzielni (czynnej w pon. w godz. 10.00 – 16.00, wt. – pt. w godz. 10.00  – 14.00), bądź  przelewem na konto Spółdzielni – potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty. Nr konta – PKO BP S.A. V Oddział Poznań 32 1020 4027 0000 1402 0047 1078. Wadium wybranego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny kupna.

Oferta musi zawierać dokumenty i oświadczenia zgodnie z § 4 Regulaminu przetargu sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, dostępnego na stronie internetowej Spółdzielni – www.osiedlemlodych.pl, bądź do wglądu w siedzibie Spółdzielni (os. Piastowskie 16 w pok. nr 10 i 16).

Ponadto osoba przystępująca do przetargu musi złożyć pisemne oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w związku ze złożoną ofertą, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych z zarządzeniem lokalem mieszkalnym przez Spółdzielnię oraz działalnością statutową i ustawową Spółdzielni. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie.”

Brak powyższego oświadczenia uniemożliwi rozpatrzenie złożonej oferty.

Informacja dotycząca zakresu i zasad przetwarzania danych osobowych oferentów – osób ubiegających się o tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni, znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni: www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Spółdzielni os. Piastowskie 16 w pokoju nr 18 (kancelaria) w zaklejonych kopertach z opisem „Oferta przetargowa na lokal mieszkalny przy ul. Darzyborskiej 3/7” w terminie do 11 stycznia 2019 r. do godz. 12.00. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do 24 stycznia 2019 r.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zainteresowani przetargiem mogą zapoznać się ze stanem technicznym lokali w terminie uzgodnionym z Kierownictwem Osiedla, tel. 61 653 78 15.

Pozostałe  informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni (os. Piastowskie 16) w pok. nr 10 i 16 lub tel. 61 879 04 11 – Dział Mieszkaniowy w godz. 10.00 – 14.00.