Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

zawarcie umowy ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Poznaniu na III piętrze w budynku IV-piętrowym.

Os. Bohaterów II Wojny Światowej 48/7, o pow. użytkowej 47,20 m kw. (3 pokoje, jasna kuchnia, balkon). Lokal do remontu.

Cena wywołania – 190.000,00 zł, słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł. 00/100.

Termin wpłaty ceny oferowanej – 30 dni (liczonych od kolejnego dnia po otrzymaniu pisemnego powiadomienia Spółdzielni o wygraniu przetargu).

Wadium – równowartość 10% ceny wywołania, płatne gotówką w kasie Spółdzielni (czynnej w pon. w godz. 10:00 – 16:00, wt. – pt. w godz. 10:00 – 14:00), bądź przelewem na konto Spółdzielni – potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty. Nr konta – PKO B.P. S.A. V Oddział Poznań 32 1020 4027 0000 1402 0047 1078. Wadium wybranego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny kupna.

Oferta musi zawierać dokumenty i oświadczenia zgodnie z § 4 Regulaminu przetargu sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu dostępnego na stronie internetowej Spółdzielni – www.osiedlemlodych.pl, bądź do wglądu w siedzibie Spółdzielni (os. Piastowskie 16 w pok. nr 10 i 16).

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Spółdzielni (os. Piastowskie 16, w pok. nr 18 (Kancelaria) w zaklejonych kopertach z opisem „Oferta przetargowa na lokal mieszkalny os. Bohaterów II Wojny Światowej 48/7” w terminie do 6 marca 2018 r. do godz. 12:000.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do 15 marca 2018 r. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zainteresowani przetargiem mogą zapoznać się ze stanem technicznym lokalu w terminie uzgodnionym z Kierownictwem Osiedla (tel. 61 877 20 25). Pozostałe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni (os. Piastowskie 16, pokój nr 10 i 16) lub tel. 061 879 04 11 – Dział Mieszkaniowy w godzinach 10:00 – 14:00.