Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

zawarcie umowy ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Poznaniu na IV piętrze w budynku X – piętrowym na os. Piastowskim 59/28, o pow. użytkowej 37,91 m kw. (2 pokoje, ciemna kuchnia, lokal do remontu, okna wymienione).

Cena wywołania: 245 000,00 zł. (Słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100)

Termin wpłaty ceny oferowanej – 30 dni (liczonych od kolejnego dnia po otrzymaniu pisemnego powiadomienia Spółdzielni o wygraniu przetargu).

Wadium – równowartość 10% ceny wywołania, płatne gotówką w kasie Spółdzielni (czynnej w pon. w godz. 10:00 – 16:00, wt. – pt. w godz. 10:00  – 14:00) bądź  przelewem na konto Spółdzielni – potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty.

Nr konta – PKO B.P. S.A. V Oddział Poznań, 32 1020 4027 0000 1402 0047 1078

Wadium wybranego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny kupna. Oferta musi zawierać dokumenty i oświadczenia zgodnie z § 4 Regulaminu przetargu sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, dostępnego na stronie internetowej Spółdzielni – www.osiedlemlodych.pl bądź do wglądu w siedzibie Spółdzielni (os. Piastowskie 16 w pok. nr 10 i 16).

Ponadto osoba przystępująca do przetargu musi złożyć pisemne oświadczenie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w związku ze złożoną ofertą, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych  z zarządzeniem lokalem mieszkalnym przez Spółdzielnię oraz działalnością statutową
i ustawową Spółdzielni. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie.

Brak powyższego oświadczenia uniemożliwi rozpatrzenie złożonej oferty. Informacja dotycząca zakresu i zasad przetwarzania danych osobowych oferentów – osób ubiegających się o tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni, znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni: www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Spółdzielni os. Piastowskie 16 w pokoju nr 18 (kancelaria) w zaklejonych kopertach z opisem „Oferta przetargowa na lokal mieszkalny os. Piastowskie 59/28” w terminie do dnia 24 lutego 2020 r. do godz. 12:00.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 6 marca 2020 r. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zainteresowani przetargiem mogą zapoznać się ze stanem technicznym lokalu w terminie uzgodnionym z Kierownictwem Osiedla tel. 61 877 02 44 / kom. 603 076 933. Pozostałe  informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni (os. Piastowskie 16, pokój nr 10 i 16) lub w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym (tel. 61 879 04 11) w godz. 10:00 – 14:00.