Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza II przetarg nieograniczony na:

zawarcie umowy ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Poznaniu: os. Oświecenia 62/100

  • pow. użytkowa 49,40 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, korytarz, balkon);
  • XIII piętro, w budynku XVI piętrowym;
  • lokal do remontu.

Cena wywołania: 380 000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych  00/100)

Termin wpłaty ceny oferowanej – 30 dni (liczonych od kolejnego dnia, po otrzymaniu pisemnego powiadomienia Spółdzielni, o wygraniu przetargu).

Wadium – równowartość 10% ceny wywołania, przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni – potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty.

Nr rachunku bankowego – PKO V Oddział w Poznaniu 32 1020 4027 0000 1402 0047 1078

Wadium wybranego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny kupna.

Oferta musi zawierać dokumenty i oświadczenia zgodnie z § 4 Regulaminu przetargu sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, dostępnego na stronie internetowej Spółdzielni – www.osiedlemlodych.pl.

Ponadto osoba przystępująca do przetargu, musi złożyć pisemne oświadczenie o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, w związku ze złożoną ofertą, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych  z zarządzeniem lokalem mieszkalnym przez Spółdzielnię, oraz działalnością statutową i ustawową Spółdzielni. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie.” Brak powyższego oświadczenia uniemożliwi rozpatrzenie złożonej oferty.

Informacja dotycząca zakresu i zasad przetwarzania danych osobowych oferentów – osób ubiegających się o tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni, znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni: www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferty pisemne, w zaklejonych kopertach z opisem „Oferta przetargowa na lokal mieszkalny os. Oświecenia 62/100”, w terminie do 6 listopada 2023 r., do godz. 15:00 , należy składać:

  • w kancelarii Spółdzielni, p. 18 na os. Piastowskim 16 lub
  • wysłać pocztą na adres: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61 – 148 Poznań (wówczas swoją ofertę przetargową w zaklejonej kopercie należy włożyć jeszcze w dodatkową kopertę, na której umieszczacie Państwo adresata).

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 17 listopada 2023 r. Zarząd Spółdzielni, zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.

Zainteresowani przetargiem mogą zapoznać się ze stanem technicznym lokalu, w terminie uzgodnionym z Kierownictwem Osiedli, pod numerem telefonu:  61 877 39 31.

Pozostałe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, os. Piastowskie 16, numer telefonu: 61 879 – 04 – 11 lub w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym w godz. 10:00 – 14:00.