Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, ogłasza przetarg nieograniczony na:

zawarcie umowy ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Poznaniu na os. Rzeczypospolitej 70/7

  • pow. użytkowa – 47,20 m2 (3 pokoje, kuchnia, balkon),
  • 3. piętro, w budynku 4-piętrowym,
  • lokal do remontu

Cena wywołania: 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). Termin wpłaty ceny oferowanej – 30 dni (liczonych od kolejnego dnia po otrzymaniu pisemnego powiadomienia Spółdzielni o wygraniu przetargu).

Wadium – równowartość 10% ceny wywołania, przelewem na konto Spółdzielni – potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty. Nr konta – PKO B.P. S.A. V Oddział Poznań 32 1020 4027 0000 1402 0047 1078. Wadium wybranego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny kupna.

Oferta musi zawierać dokumenty i oświadczenia zgodnie z § 4 Regulaminu przetargu sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, dostępnego na stronie internetowej Spółdzielni – www.osiedlemlodych.pl. Ponadto osoba przystępująca do przetargu musi złożyć pisemne oświadczenie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych”
w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w związku ze złożoną ofertą, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych z zarządzeniem lokalem mieszkalnym przez Spółdzielnię oraz działalnością statutową i ustawową Spółdzielni. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie.” Brak powyższego oświadczenia uniemożliwi rozpatrzenie złożonej oferty.

Informacja dotycząca zakresu i zasad przetwarzania danych osobowych oferentów – osób ubiegających się o tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni, znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni: www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferty pisemne w zaklejonych kopertach z opisem „Oferta przetargowa na lokal mieszkalny os. Rzeczypospolitej 70/7” w terminie do 13 października 2021 r. do godz. 15:00 należy składać:

  • do skrzynki podawczej ustawionej przy wejściu do siedziby Spółdzielni na os. Piastowskim 16

lub

  • wysłać pocztą na adres Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań (wówczas swoją ofertę przetargową w zaklejonej kopercie należy włożyć jeszcze w dodatkową kopertę, na której umieszczacie Państwo adresata).

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do 26 października 2021 r. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zainteresowani przetargiem mogą zapoznać się ze stanem technicznym lokalu w terminie uzgodnionym z Kierownictwem Osiedli pod numerami telefonów:  61 877 48 58, 61 222 39 27.

Pozostałe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, os. Piastowskie 16, tel. 61 879 04 11 – Dział Mieszkaniowy w godz. 10:00–14:00.