Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

zawarcie umowy ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Poznaniu na IV piętrze, w budynku XI – piętrowym na os. Stare Żegrze 4/10, o pow. użytkowej 64,39 m2 (3 pokoje, kuchnia, balkon).

Lokal do remontu, okna wymienione.

Cena wywołania – 360 900,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

Termin wpłaty ceny oferowanej – 30 dni (liczonych od kolejnego dnia po otrzymaniu pisemnego powiadomienia Spółdzielni o wygraniu przetargu).

Wadium – równowartość 10% ceny wywołania, płatne gotówką w kasie Spółdzielni (czynnej w pn. w godz. 10.00- 16.00 a od wt. – pt. w godz. 10.00  – 14.00), bądź  przelewem na konto Spółdzielni – potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty. Nr  konta PKO B.P. S.A. V Oddział Poznań – 32 1020 4027 0000 1402 0047 1078. Wadium wybranego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny kupna.

Oferta musi zawierać dokumenty i oświadczenia zgodnie z § 4 Regulaminu przetargu sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, dostępnego na stronie internetowej Spółdzielni – www.osiedlemlodych.pl, bądź do wglądu w siedzibie Spółdzielni – os. Piastowskie 16 w pok. nr 10 i 16.

Ponadto osoba przystępująca do przetargu musi złożyć pisemne oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w związku ze złożoną ofertą, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych  z zarządzeniem lokalem mieszkalnym przez Spółdzielnię oraz działalnością statutową i ustawową Spółdzielni. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie.”

Brak powyższego oświadczenia uniemożliwi rozpatrzenie złożonej oferty.

Informacja dotycząca zakresu i zasad przetwarzania danych osobowych oferentów – osób ubiegających się o tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni, znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni: www.osiedlemlodych.pl.

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Spółdzielni os. Piastowskie 16 w pokoju nr 18 (kancelaria) w zaklejonych kopertach z opisem „Oferta przetargowa na lokal mieszkalny os. Stare Żegrze 4/10” w terminie do 15 października 2020 r. do godz. 12.00.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do 23 października 2020 r. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Zainteresowani przetargiem mogą zapoznać się ze stanem technicznym lokalu w terminie uzgodnionym z Kierownictwem Osiedla (tel. 61 879 65 02).

Pozostałe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni – os. Piastowskie 16 w pokoju nr 10, tel. 61 879 04 11 – Dział Członkowsko-Mieszkaniowy w godzinach 10.00-14.00.