Przetarg ODWOŁANY

Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie 05-2024

Remont 68 sztuk balkonów w budynkach IV kondygnacyjnych zlokalizowanych na osiedlu Rzeczypospolitej w Poznaniu. Kwota i termin wpłaty wadium  18.000,00 zł do 02.05.2024 r.

Zadanie 06-2024

Remont 79 sztuk balkonów w budynkach IV kondygnacyjnych zlokalizowanych na osiedlu Armii Krajowej w Poznaniu. Kwota i termin wpłaty wadium  20.000,00 zł do 02.05.2024 r.

Zadanie 07-2024

Remont 20 sztuk balkonów w budynkach IV kondygnacyjnych zlokalizowanych na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej w Poznaniu.  Kwota i termin wpłaty wadium  5.000,00 zł do 02.05.2024 r.

 

Termin składania ofert na zadania 05-2024; 06-2024; 07-2024 do dnia 06.05.2024 r. do godz. 13:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2024 r. o godz. 15:00
w siedzibie Zamawiającego na os. Armii Krajowej 101 w Poznaniu

 

Zadanie 08-2024

Dostawa 925 sztuk wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego (montaż przez pracowników Spółdzielni) do lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, lokali własnych, pralni oraz dostawa z montażem 4 479 sztuk wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego do lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, lokali własnych, pralni na os. Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę, montaż, instalację i konfigurację urządzeń zapewniających dostęp do wskazań poprzez portal internetowy lub dostawę, instalację i konfigurację systemu inkasenckiego do obsługi wszystkich wodomierzy.

Kwota i termin wpłaty wadium  12.000,00 zł do 02.05.2024 r.

Termin składania ofert do dnia 06.05.2024 r. do godz. 13:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2024 r. o godz. 17:00
w siedzibie Zamawiającego na os. Armii Krajowej 101 w Poznaniu

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania ofert, zawierają specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedli lub uzyskać w wersji elektronicznej po wpłaceniu 492,00 zł brutto  (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa  złote 00/100) na zadania 05-2024; 06-2024;08-2024  oraz  246,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych 00/100) na zadanie 07-2024  przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr   47 1020 4027 0000 1202 0035 4118.

Termin realizacji zadań:        

05-2024; 06-2024; 07-2024      – do 31.10.2024 r.

08-2024                                          – do 20.12.2024r

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Osobami do kontaktu z oferentami są: Paweł Wyszowski, Łukasz Budny, Wojciech Paczkowski tel. 61-877-20-24, armiikrajowej@osiedlemlodych.pl

Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej  zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.