Kosić, czy nie kosić? – takie pytanie bardzo często pada w kontekście pielęgnacji terenów zieleni na osiedlach. Powinno ono jednak brzmieć – Jak kosić, aby zachować porządek na osiedlach mieszkaniowych, a jednocześnie służyć poprawie bioróżnorodności fauny i flory?

Spektrum oczekiwań mieszkańców w przedmiocie koszenia trawników jest bardzo szerokie. Z jednej strony część mieszkańców opowiada się za częstym, nawet cotygodniowym koszeniem ze względu na pylenie traw oraz innych roślin, argumentując swoje stanowisko dolegliwościami alergicznymi. Ponadto, do Kierownictw Osiedli docierają głosy właścicieli psów, którzy wskazują, że w wysokiej trawie bytują kleszcze, które stanowią zagrożenie zdrowotne dla ich czworonogów. Z drugiej strony pojawiają się także głosy za całkowitym zaniechaniem koszenia trawników celem poprawy bioróżnorodności fauny oraz flory.

W tym roku Kierownictwa Osiedli ponownie zredukowały planowaną liczbę koszeń w sezonie – wynosi ona od 3 do 4. Poprzednie lata pokazały, że trudno jest zrealizować więcej niż 4 koszenia i najczęściej liczba zabiegów wynosiła właśnie 3 lub 4 w ciągu roku, w zależności od przebiegu prac na poszczególnych osiedlach. Oznacza to jeszcze dłuższe przerwy między poszczególnymi koszeniami oraz czas na zakwitnięcie i wysiew wielu gatunków roślin. Jest to jednak tylko założenie, gdyż termin rozpoczęcia oraz liczba zabiegów związane są z sytuacją przyrodniczą (m.in. przyrost traw) i warunkami pogodowymi (występowanie przedłużającej się fali upałów), które rzutują na wegetację roślinności. Od nich uzależniamy rodzaj, zakres i częstotliwość prac podejmowanych na danym terenie. Jeżeli lata są suche i upalne – koszenie jest wstrzymywane (takie sytuacje miały miejsce w 2021 i 2022 roku).

Przyjęcie powyższej polityki zarządzania i pielęgnacji terenów zieleni na ratajskich osiedlach powoduje, że pospolite rośliny kwitnące takie jak np.: mniszek lekarski, stokrotka polna i koniczyna łąkowa rozprzestrzeniają się na terenach osiedli, co należy ocenić bardzo pozytywnie. Istotne w tym względzie jest zapobieganie rozsiewaniu się i wzrostowi ekspansywnych i uciążliwych, a niekoniecznie ozdobnych chwastów (np. pokrzywa zwyczajna, szczaw pospolity) oraz gatunków drzew o charakterze inwazyjnym (np. obce gatunki topoli, klon jesionolistny). Należy dodać, że utrzymanie porządku na terenach osiedlowych jest również związane z utrzymywaniem trawników w odpowiedniej kulturze. Pielęgnacja polegająca na koszeniu jest wręcz wskazana dla prawidłowego rozwoju trawników i łąk. Zabieg ten wzmacnia i zagęszcza trawę, zapewniając odpowiedni dopływ powietrza i wody do systemu korzeniowego. Po skoszeniu trawników, przez pewien czas będzie widoczny efekt rżyska – jednak przy odpowiednich warunkach rośliny szybko się zregenerują.

Ze względu na wysoką wilgotność i duży przyrost osiedlowych trawników, pierwsze koszenie rozpoczęło się 4 maja. Należy jednak pamiętać, że jedno, pełne koszenie trawników na danym osiedlu trwa od 2 do 3 tygodni w zależności od jego wielkości oraz warunków pogodowych i terenowych. Powyższe nie oznacza również, że koszenie na wszystkich ratajskich osiedlach rozpocznie się jednocześnie w ww. terminie. W miarę postępu robót pracownicy sukcesywnie przechodzą na kolejne tereny, co spowoduje, że tzw. pierwsze koszenie na niektórych osiedlach rozpocznie się dopiero pod koniec maja br.

Warto także dodać, że na niektórych osiedlach ratajskich od kilku lat powstają łąki kwietne, będące azylem nie tylko dla wielu gatunków roślin, ale także dla zwierząt. Dają one schronienie i pożywienie ptakom, gryzoniom, jeżom, żabom a także owadom, w tym jakże pożytecznym zapylaczom. Oferują roślinom i zwierzętom znakomite warunki do życia, a mieszkańcom osiedli możliwość bliższego obcowania z naturą. Przykładem są pasy zieleni przy chodnikach na os. Rusa oraz łąki kwietne w okolicy budynku na os. Piastowskim 14-16 i os. Lecha 21-30.