Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały Zarządu nr 5/2020 z dn. 16.01.2020 r. prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej posiadają grupy członków liczące co najmniej 50 osób oraz Rada Nadzorcza i Rady Osiedli. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. Kandydować można tylko w obrębie jednej części Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszenie kandydata winno obejmować jego imię i nazwisko, wiek, zawód oraz miejsce zamieszkania. Ponadto zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania osób zgłaszających lub nazwę organu samorządowego.

Zgłaszający mogą zgłosić tylko jedną kandydaturę w obrębie jednej części Walnego Zgromadzenia. W przypadku części Walnego Zgromadzenia, z której Walne Zgromadzenie wybiera dwóch członków Rady Nadzorczej (tj. w częściach obejmujących os. Lecha oraz os. Orła Białego), zgłaszający mogą zgłosić dwie kandydatury w obrębie tej części Walnego Zgromadzenia.

Kandydaci zgłaszani są do Zarządu Spółdzielni na os. Piastowskim 16 w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku w godzinach pracy kancelarii (pokój 18) pon.: 7:00 – 17:00, wt.-pt.: 7:00 – 15:00, a w sobotę 29 lutego 2020 roku w godz. 8:00-14:00.

Druki zgłoszenia kandydata/tki do Rady Nadzorczej oraz oświadczenia kandydata/tki wyrażające zgodę na kandydowanie są do odbioru w siedzibach Kierownictw Osiedli, Zarządu Spółdzielni (os. Piastowskie 16, pokój 117) oraz poniżej:

Zgłoszenie kandydata/tki do Rady Nadzorczej
Oświadczenie kandydata/tki w wyborach do Rady Nadzorczej
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej i Rad Osiedli