Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, działając na podstawie § 7710 Statutu informuje, że w związku kończącą się kadencją Rady Nadzorczej 2014 – 2017, podczas obrad Walnego Zgromadzenia w drugim kwartale 2017 r., przeprowadzone zostaną wybory członków Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2017 – 2020. Wybieranych będzie 20 członków Rady Nadzorczej z 19 części Walnego Zgromadzenia, po jednym członku z każdej części Walnego Zgromadzenia. Wyjątkiem jest część Walnego obejmująca os. Orła Białego, z której wybieranych będzie 2 członków.

Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej posiadają grupy członków liczące co najmniej 50 osób oraz Rada Nadzorcza i Rady Osiedli. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. Kandydować można tylko w obrębie jednej części Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszenie kandydata winno obejmować jego imię i nazwisko, wiek, zawód oraz miejsce zamieszkania. Ponadto zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska, adresy zamieszkania osób zgłaszających oraz numery Pesel lub numery członkowskie osób zgłaszających lub nazwę organu samorządowego. Zgłaszający mogą zgłosić tylko jedną kandydaturę w obrębie jednej części Walnego Zgromadzenia. W części Walnego Zgromadzenia obejmującego os. Orła Białego zgłaszający mogą zgłosić dwie kandydatury w obrębie tej części Walnego.

Kandydaci zgłaszani są do Zarządu Spółdzielni w terminie do 28 lutego 2017 roku. Druki zgłoszenia kandydata/tki do Rady Nadzorczej oraz oświadczenia kandydata/tki wyrażające zgodę na kandydowanie są do odbioru w siedzibach Kierownictw Osiedli, Zarządu Spółdzielni (os. Piastowskie 16, pokój 117) oraz na stronie internetowej Spółdzielni od dnia 19 stycznia 2017 roku. Z tym dniem można dokonywać zgłoszeń kandydatów do Rady Nadzorczej.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 8 z dnia 12.01.2017 r. – Obwieszczenie
Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 8 z dnia 12.01.2017 r. – Wykaz części Walnego Zgromadzenia
Oświadczenie kandydata/tki
Zgłoszenie kandydata/tki
Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej