Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, działając na podstawie art. 36 § 9 – 13 ustawy Prawo spółdzielcze, uchwały Rady Nadzorczej nr 17/2022 z dnia 16 maja 2022 roku oraz uchwały Zarządu nr 33/2022 z dnia 17 maja 2022 roku przypomina, że od 21 do 23 czerwca 2022 br. podejmowane będą uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na piśmie w następujących sprawach:

 • zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2019 rok;
 • zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2020 rok;
 • zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2021 rok;
 • podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za rok 2019;
 • podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za rok 2020;
 • podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za rok 2021;
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2019 rok;
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2020 rok;
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2021 rok;
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu może zaciągnąć.

Ww. uchwały podejmą członkowie Spółdzielni w wyznaczonych do tego celu okręgach głosowania na piśmie w następujących terminach i lokalizacjach:

 • okręg nr 1 – członkowie Spółdzielni z osiedli: Piastowskiego, Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych oraz Pomet – 21 czerwca br. w godz. 12:00-20:00 w Domu Kultury „Jagiellonka” (os. Jagiellońskie 120);
 • okręg nr 2 – członkowie Spółdzielni z osiedli: Lecha, Czecha, Tysiąclecia i Rusa – 22 czerwca br. w godz. 12:00-20:00 w Domu Kultury „Orle Gniazdo” (os. Lecha 43);
 • okręg nr 3 – członkowie Spółdzielni z osiedli: Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej; Stare Żegrze i Polan oraz Orła Białego – 23 czerwca br. w godz. 12:00-20:00 w Domu Kultury „Polan Sto” (os. Polan 100).

Poniżej przedstawiamy zasady głosowania:

 1. Każdy członek ma jeden głos, bez względu na posiadaną liczbę tytułów prawnych do lokali.
 2. Każdy członek może oddać głos tylko w Okręgu, do którego został przypisany.
 3. Głosować można osobiście oraz przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
 4. Komisja Skrutacyjna wydaje uprawnionym członkom kartę do głosowania.
 5. Po otrzymaniu karty do głosowania członek udaje się do miejsca zapewniającego poufność głosowania znajdującego się w lokalu.
 6. Głosowanie odbywa się przez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce i złożenie karty do głosowania do urny.
 7. Sprawozdania, projekty uchwał oraz inne dokumenty, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu, z którymi członkowie mają prawo się zapoznać, są wyłożone do wglądu od 30 maja 2022 r. we wszystkich Kierownictwach Osiedli oraz w biurze Zarządu Spółdzielni – os. Piastowskie 16, pok. 117, a także będą dostępne w lokalu podczas głosowania. Z projektami uchwał można zapoznać się także tutaj.

Uzasadnienie decyzji o zarządzeniu podjęcia uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu

W związku z obowiązującymi przepisami prawa, tj. art. 90 oraz art. 90a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w latach 2020 i 2021 nie odbyły się obrady Walnego Zgromadzenia SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu.

Ww. regulacje prawne o randze ustawowej wprowadziły zmiany dotyczące terminu zwołania stacjonarnych obrad Walnego Zgromadzenia oraz długości kadencji Rady Nadzorczej. Zgodnie z nimi, Walne Zgromadzenie, które będzie wybierało nową Radę Nadzorczą Spółdzielni na kolejną kadencję, zostanie zwołane w formie stacjonarnej w terminie 6 tygodni od dnia zakończenia w Polsce stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Powyższy termin może ulec zmianie na skutek aktualizacji przepisów prawa dokonanych przez ustawodawcę.

Ponadto ustawodawca w art. 36 § 9-13 ustawy Prawo spółdzielcze wprowadził zapis, który upoważnia Zarząd lub Radę Nadzorczą do zarządzenia podjęcia określonych uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie.

Na ww. podstawie Rada Nadzorcza oraz Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu zdecydowali się na zarządzenie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwał na piśmie w terminie 21-23 czerwca 2022 roku w następujących sprawach:

 • zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za lata 2019, 2020 i 2021;
 • podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za lata 2019, 2020 i 2021;
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu za lata 2019, 2020 i 2021;
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Podjęcie uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie ma na celu zabezpieczenie bieżącej działalności i rozwoju Spółdzielni oraz uporządkowanie spraw organizacyjnych, finansowych i gospodarczych Spółdzielni, które dotyczą członków oraz mieszkańców SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu.

UWAGA:
Warunkiem udziału w głosowaniu jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości.