Wraz z początkiem czerwca w SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu zakończyły się obrady Walnego Zgromadzenia. W tym roku były one wyjątkowe, ponieważ przedstawiciele Zarządu i Kierownictw Osiedli w końcu, bo po covidowej przerwie, mogli spotkać się z mieszkańcami ratajskich, żegierskich i chartowskich osiedli.

Wyzwanie organizacyjne

– Obrady Walnego Zgromadzenia są dla nas, zarządzających Spółdzielnią, niezwykle wartościowe – pozwalają poznać problemy mieszkańców, co ich trapi, co należy poprawić, ale także umożliwiają nam przekazanie bardzo ważnych informacji, np. dotyczących kondycji finansowej Spółdzielni, inwestycji realizowanych na osiedlach czy przedstawienie nowej kadry zarządzającej. Epidemia koronawirusa pokazała, jak ważny jest tradycyjny kontakt z ludźmi. Nowoczesna technologia, tak popularna teraz, nie zastąpi jednak spotkań twarzą w twarz. Bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję, by spotkać się z mieszkańcami naszych osiedli. – mówi Ireneusz Schiller, Prezes Zarządu Spółdzielni.

Zebrania trwały od 9 maja do 6 czerwca. Łącznie zorganizowano ich 18, bo z tylu części składa się Walne Zgromadzenie Członków SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu. Każda z części liczy od 700 do 4 300 członków. Obrady odbywały się głównie w ratajskich szkołach oraz w Domu Kultury „Jędruś” i Gospodzie Familijnej. Przygotowania do Walnego Zgromadzenia rozpoczęły się praktycznie już w styczniu ze względu na zachowanie przepisów ustawowych oraz wyzwanie organizacyjne, któremu musieli sprostać pracownicy.

Walne Zgromadzenie jest dla pracowników zawsze bardzo dużym wydarzeniem pod kątem organizacyjnym. W tym roku po kilkuletniej przerwie spodziewaliśmy się, że frekwencja na obradach będzie bardzo wysoka i tak też było. Spółdzielnia w swoich zasobach nie posiada tak dużych sal, by pomieścić kilkaset osób, w związku z tym należało podjąć współpracę z podmiotami zewnętrznymi. Dzięki uprzejmości dyrekcji ratajskich szkół, większość zebrań, odbyła się po sąsiedzku, właśnie w placówkach oświatowych. Priorytetem było to, aby znaleźć duże sale, które będą zlokalizowane blisko miejsca zamieszkania naszych mieszkańców. – mówi Ireneusz Schiller.

Jednym z wyjątków było zebranie zorganizowane w związku z 16. częścią Walnego Zgromadzenia dla członków os. Orła Białego. Odbyło się ono w Gospodzie Familijnej przy ul. Unii Lubelskiej. Jak się ostatecznie okazało, był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Na tej części Walnego Zgromadzenia głosowało 485 uprawnionych, co stanowi rekord pod kątem wydanych kart wyborczych. Mimo tak dużej liczby osób, obrady przebiegły bardzo sprawnie.

– Kierownikiem Osiedla Orła Białego jestem od niedawna. Moim pierwszym zadaniem była organizacja obrad Walnego Zgromadzenia na naszym osiedlu. Nie ukrywam, że towarzyszył temu duży stres, czy wraz z pracownikami sprostamy temu wyzwaniu. Ostatecznie muszę przyznać, że wspólnie daliśmy radę. – mówi Agnieszka Soćko, Kierownik Osiedla Orła Białego.

Ważne decyzje

Informacje o obradach Walnego Zgromadzenia zostały dostarczone członkom Spółdzielni do mieszkań przez gospodarzy domów lub listami poleconymi (zgodnie z terminem 21 dni przed 1. częścią WZ, wskazanym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych). Na bieżąco informacje o Walnym Zgromadzeniu publikowane były na stronie internetowej Spółdzielni. Z kolei kwietniowy numer Gazety Ratajskiej został dostarczony do skrzynek na listy, gdzie bardzo szeroko przedstawiony był przedmiotowy temat, prezentował np. sylwetki kandydatów do Rady Nadzorczej. Z kolei specjalnie wydany informator o kandydatach był dostępny w siedzibach Zarządu i Kierownictw Osiedli oraz podczas każdej części Walnego Zgromadzenia. Z wersją elektroniczną ww. materiałów można było zapoznać się również online.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok miniony; podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok ubiegły. Członkowie Spółdzielni wybrali także Radę Nadzorczą na kadencję 2023-2026. Z materiałami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia można było zapoznać się zarówno w Kierownictwach Osiedli i siedzibie Zarządu.

W związku z ustawowym wydłużeniem kadencji rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, w latach 2020, 2021 oraz 2022 (w 2022 r. Walne Zgromadzenie podjęło wyłącznie uchwały za lata 2019-2021 na piśmie) nie odbyły się stacjonarne obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, a co za tym idzie nie odbyły się także wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni. Było to oczywiście związane z Covid-19. Podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia wybranych zostało 19 członków Rady Nadzorczej, po jednym członku z każdej części. Wyjątkiem była część Walnego Zgromadzenia obejmująca os. Orła Białego, z którego uprawnieni do głosowania wybrali 2 członków.

Nowość – kampania polityczna

W wyborach wystartowało 45 kandydatów. Można było ich poznać w trakcie kampanii wyborczej, w której rywalizowały dwa ugrupowania – Lista Samorządowa składająca się z osób, które w części zasiadały w poprzedniej Radzie Nadzorczej i tzw. nowych twarzy oraz Wspólne Rataje, czyli lista składająca się w większości z osób, które po raz pierwszy chciały zasiąść w Radzie Nadzorczej Spółdzielni. Kilka osób nie należało do żadnej z grup. Organizowano wiece wyborcze, spotkania z mieszkańcami, wywiady w lokalnych mediach, a kandydatów z ulotkami można było spotkać podczas pikników rodzinnych organizowanych w naszej dzielnicy. Sporo działo się także w przestrzeni internetowej.

– To pierwsze wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni, podczas których zaobserwowaliśmy tak aktywną kampanię wyborczą. Pojawiały się nawet głosy, że przypominała tę parlamentarną. Rzeczywiście niekiedy była to ostra walka polityczna i jako organizator wyborów byliśmy zmuszeni apelować o zachowanie spokoju i zasad fair play. – mówi Julia Tritt, rzeczniczka Spółdzielni.

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej odbyło się 29 czerwca. Skład osobowy Prezydium oraz komisji problemowych dostępny jest tutaj.

Wyniki i rekordowa frekwencja

Po zakończeniu zebrań wszystkich części Walnego Zgromadzenia, w celu ustalenia wyników głosowania uchwał oraz ich podpisania, 20 czerwca odbyło się zebranie Przewodniczących 18 części Walnego Zgromadzenia. Z kolei 23 czerwca Zarząd Spółdzielni podał je do wiadomości poprzez wywieszenie ich na tablicach ogłoszeń w Kierownictwach Osiedli i Zarządzie Spółdzielni oraz publikację na stronie internetowej. Wszystkie uchwały zostały podjęte uzyskując wymaganą większość głosów zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie było niezwykłe i pod wieloma względami przypominało pamiętną Arenę z 2000 roku. Średnia frekwencja wyniosła 11,5 %. W poprzednich latach było to zaledwie 1,5-3 %, co tylko potwierdza, że zorganizowane w tym roku zgromadzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem członków. Najwyższą frekwencję odnotowano podczas 13 części na os. Tysiąclecia – 19,4 % i 7 części na os. Pomet – 19 %.

Dziękujemy!

– W imieniu Zarządu i Kierownictw Osiedli naszej Spółdzielni chciałbym podziękować mieszkańcom za tak liczne przybycie na tegoroczne Walne Zgromadzenie. Tak wysoka frekwencja świadczy o tym, że członkowie Spółdzielni interesują się Spółdzielnią i chcą mieć wpływ na to, co dzieje się na ich osiedlach. – mówi Ireneusz Schiller.