Na powyższe pytanie odpowiada przedsięwzięcie ekologiczne Związku Międzygminnego „GOAP” pn.  Kampania edukacyjna dla mieszkańców Związku Międzygminnego GOAP dotycząca prawidłowego postępowania z odpadami, w tym w szczególności z odpadami BIO. Jego celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców ZM „GOAP” w zakresie poprawnej selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów BIO. Ponadto projekt w swoim założeniu ma przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów trafiających w miejsca niepożądane oraz do wzrostu selektywnej zbiórki odpadów, szczególnie zaś bioodpadów.

W związku z tym mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w ramach kampanii otrzymali książeczkę edukacyjną: „Jak prawidłowo segregować odpady komunalne? Poradnik dla mieszkańców” oraz zestaw 4 worków biodegradowalnych i kompostowalnych przeznaczonych właśnie na odpady bio. W ramach projektu zostało rozdystrybuowanych ok. 35 000 książeczek edukacyjnych oraz  ok. 140 000 worków. Ponadto po zakończeniu projektu ZM „GOAP” planuje przeprowadzić ankietę celem uzyskania informacji  nt. wytrzymałości worków, częstotliwości ich opróżniania czy niedogodnościami związanych ze zbiórką.