Przypominamy, że od 14 do 24 maja br. odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków, które podzielone będzie na 18 części, każda z nich liczy od 700 – 4 300 członków. Zebrania jak co roku organizowane są w ratajskich domach kultury i szkołach.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie podejmie uchwały m.in. w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok miniony, podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok ubiegły. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2024 publikujemy poniżej.

Po zakończeniu zebrań wszystkich części Walnego Zgromadzenia, w celu ustalenia wyników głosowania uchwał oraz ich podpisania, Zarząd zwoła w terminie 14 dni zebranie wszystkich Przewodniczących części Walnego Zgromadzenia. Następnie, w terminie 7 dni po podpisaniu uchwał, wyniki zostaną podane do wiadomości poprzez wywieszenie ich na tablicach ogłoszeń w Kierownictwach Osiedli i Zarządzie Spółdzielni. Dodatkowo powyższe informacje pojawią się na stronie internetowej.


PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE MŁODYCH” W POZNANIU

 1. Otwarcie i wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 4. Wybór Komisji:
  a) mandatowo-skrutacyjnej,
  b) wnioskowej.
 5. Informacja Kierownictw Osiedli i Rad Osiedli z działalności za 2023 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2023 rok oraz Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok wraz z wnioskami absolutoryjnymi dla członków Zarządu za 2023 rok.
 8. Dyskusja nad punktami 5, 6, 7.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok wraz ze Sprawozdaniem z działalności Spółdzielni za 2023 rok,
  b) podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
  c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok.
 10. Informacja Komisji Wnioskowej.
 11. Zakończenie obrad.

UWAGA:

Sprawozdania i informacje, projekty uchwał, o których mowa w porządku obrad oraz informacje o sposobie wykorzystania lub załatwienia wniosków zgłoszonych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, z którymi członkowie mają prawo się zapoznać, są wyłożone do wglądu od 22 kwietnia r. we wszystkich Kierownictwach Osiedli oraz w biurze Zarządu Spółdzielni – os. Piastowskie 16, pok. 117. Warunkiem uczestnictwa członka w części Walnego Zgromadzenia jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

Projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz terminarz obrad publikujemy poniżej.

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2023 rok

2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2023 rok

3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2023 rok

4. Wzór pełnomocnictwa – Walne Zgromadzenie 2024

5. Porządek i harmonogram obrad 18 części Walnego Zgromadzenia 2024