Zarząd Spółdzielni od wielu lat podejmuje działania, których celem jest ostateczne uregulowanie stanu prawnego gruntów pod budynkami mieszkalnymi na os. Lecha i Czecha. W grudniu br. podpisano stosowne umowy z Miastem Poznań, dzięki którym Spółdzielnia nabyła prawo użytkowania wieczystego do kolejnych nieruchomości położonych na tych dwóch osiedlach.

Ww. umowy dotyczą działek, na których znajdują się budynki o numerach 57-66, 67-78 i część budynku o numerze 2-13 na os. Lecha. Dzięki współpracy z magistratem zakończyła się procedura regulacji tytułu prawnego do gruntu pod tymi budynkami. Te działania to kolejny, bardzo ważny krok podjęty przez SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu realizacji wniosków mieszkańców o ustanowienie odrębnej własności lokali na os. Lecha i Czecha.

Będzie możliwa po przeprowadzeniu następujących czynności:

  1. założeniu księgi wieczystej z wpisem ww. prawa;
  2. dokonaniu podziału geodezyjnego wyodrębniającego nieruchomości budynkowe;
  3. wpisaniu działek powstałych w ramach dokonania podziału geodezyjnego do księgi wieczystej;
  4. przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów;
  5. otrzymaniu zawiadomienia o wpisie prawa własności do księgi wieczystej;
  6. wpisaniu samodzielnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do ewidencji gruntów i budynków w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;
  7. podjęciu i uprawomocnieniu się uchwał Zarządu Spółdzielni określających przedmiot odrębnej własności.

Spółdzielnia nabyła także prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości na os. Czecha. Uregulowano tytuł prawy do gruntów:

  • na których znajdują się budynki handlowo-usługowe o numerach 73, 73a i 73 b (przy przystanku tramwajowym „Os. Czecha” – Biedronka, Rossmann);
  • na których znajduje się budynek handlowo-usługowy o numerze 111 (Biedronka, Pepco);
  • na których funkcjonują parkingi (obok budynku o numerach 61-72).

Przypominamy, że Spółdzielnia na bieżąco informuje mieszkańców o stanie regulacji prawa do gruntu pod budynkami mieszkalnymi na osiedlach Lecha i Czecha poprzez specjalną zakładkę na stronie internetowej – osiedlemlodych.pl/regulacja-gruntow-lecha-czecha.