W imieniu Związku Międzygminnego „GOAP” Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu uprzejmie informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ZM „GOAP” zobowiązany jest w ciągu 12 miesięcy dostosować akty prawa miejscowego do zapisów ustawy. W związku z powyższym Związek Międzygminny rozpoczyna konsultacje społeczne dot. nowelizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz Uchwały szczegółowej, tj:

  • Uchwały nr XLVI/129/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. ws. przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej celem przekazania do konsultacji społecznych (Projekt regulaminu do konsultacji);
  • Uchwały nr XLVI/130/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. ws. przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi celem przekazania do konsultacji społecznych (Projekt uchwały szczegółowej do konsultacji).

Konsultacje społeczne ws. nowelizacji aktów prawa miejscowego będą prowadzone do 31 stycznia 2020 r. Uwagi można przesyłać pocztą tradycyjną na adres Biura ZM „GOAP”: ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: konsultacje-spoleczne@goap.org.pl. Szczegółowe informacje i karta konsultacyjna znajdują się na stronie internetowej ZM „GOAP”.