Spis treści:

Rozdział I: Pierwotne założenia Spółdzielczej Strefy Parkowania

Rozdział II:
Najważniejsze tematy poruszane przez mieszkańców w I i II etapie konsultacji społecznych, czyli Spółdzielcza Strefa Parkowania – pytania i odpowiedzi
II.1. Wnioski, pytania i wątpliwości mieszkańców dot. zaproponowanych pierwotnych założeń Spółdzielczej Strefy Parkowania
II.2. Inne propozycje mieszkańców
II.3. Tematy okołoparkingowe

Rozdział III:
Co dalej?

W październiku i w listopadzie odbyły się dwa etapy konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia Spółdzielczej Strefy Parkowania na terenach zarządzanych przez SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu. Podczas spotkań z mieszkańcami organizowanymi przez Kierownictwa Osiedli oraz w późniejszym etapie na stronie internetowej, przedstawiono pierwotne założenia, które opracował spółdzielczy zespół ds. strefy parkowania. Były one punktem wyjścia do rozmów z mieszkańcami.

Podstawowym celem wprowadzenia strefy jest umożliwienie parkowania samochodów mieszkańcom Spółdzielni poprzez ograniczenie parkowania aut osób spoza Spółdzielni, którzy traktują miejsca postojowe na Ratajach jako darmowy parking buforowy. Niemniej ważną kwestią jest to, by system nie generował dla Spółdzielni – mieszkańców dodatkowych kosztów.

Chcąc bardzo skrupulatnie przedstawić ten niełatwy temat, zachęcamy do ponownego zapoznania się ze wspomnianymi pierwotnymi założeniami Spółdzielczej Strefy Parkowania, która w ocenie Spółdzielni, ale również mieszkańców jest dość restrykcyjna. Jednak musimy pamiętać, że aby spełnić wspomniane cele, nie należy zbyt mocno „otwierać” systemu.

Rozdział I. Pierwotne założenia Spółdzielczej Strefy Parkowania

I. Proponowane założenia związane z wprowadzeniem Spółdzielczej Strefy Parkowania

1.Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia Spółdzielczej Strefy Parkowania

Wstępne założenia związane z wprowadzeniem Spółdzielczej Strefy Parkowania (dalej SSP) w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zostały przygotowane w związku z licznymi wnioskami mieszkańców Spółdzielni, w szczególności z osiedli Piastowskiego, Jagiellońskiego, Oświecenia, Powstań Narodowych, Pomet i Tysiąclecia, dotyczącymi uregulowania kwestii parkowania na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię. Od dłuższego czasu tereny Spółdzielni są traktowane jako parkingi buforowe przez osoby spoza Poznania i obrzeży miasta.

Pomimo tego, że co roku staramy się wygospodarować nowe miejsca postojowe, problem ten występuje nadal. Jednak projektując parkingi przy budynkach spółdzielczych powstałych w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia brano pod uwagę znacznie mniejszą liczbę samochodów. Obowiązywał wtedy bowiem inny wskaźnik miejsc parkingowych. Tereny wokół budynków z wielkiej płyty mają określoną powierzchnię, na której z kolei obowiązują ograniczenia w zabudowie w postaci zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przepisy te oraz możliwości finansowe ograniczają perspektywy budowy nowych miejsc postojowych, np. w postaci parkingów wielopoziomowych.

Celem wprowadzenia SSP jest zabezpieczenie miejsc postojowych dla mieszkańców Spółdzielni.

2.Podstawowe założenie proponowanej Spółdzielczej Strefy Parkowania

Podstawowym założeniem SSP jest zapewnienie osobom, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych lub prawo odrębnej własności do lokalu, możliwości nieodpłatnego parkowania na wyznaczonych w Spółdzielni miejscach postojowych.

Pozostałe osoby będą zobowiązane do uiszczania opłat za korzystanie z miejsc postojowych. Rozwiązanie to ma ograniczyć liczbę samochodów pozostawianych w zasobach Spółdzielni przez osoby z miejscowości ościennych, obrzeży miasta i ze wspólnot mieszkaniowych sąsiadujących z terenami spółdzielczymi.

3.Proponowane zasady Spółdzielczej Strefy Parkowania

3.1. Proponowane zasady dla mieszkańców Spółdzielni

a. Osobom, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach Spółdzielni będą przysługiwały maksymalnie 2 upoważnienia do bezpłatnego parkowania pojazdu w SSP pod warunkiem posiadania tytułu prawnego do pojazdu samochodowego. Zgodnie z zasadą: 1 samochód = 1 upoważnienie.

b. Upoważnienia będą nadawane przez Kierownictwo Osiedla/i, w zasobach którego znajduje się lokal mieszkalny. Upoważnienia zostaną nadane po okazaniu dokumentu, z którego będzie wynikało, że dana osoba jest właścicielem pojazdu lub jego posiadaczem na podstawie umowy leasingu, najmu itp.

c. Upoważnienie będzie uprawniało do korzystania z miejsc postojowych na wszystkich osiedlach zarządzanych przez Spółdzielnię, na których będzie wprowadzona SSP (np. mieszkaniec os. Armii Krajowej po uzyskaniu upoważnienia w Kierownictwie Osiedli będzie miał możliwość bezpłatnego parkowania na os. Piastowskim, niezależnie, czy na os. Armii Krajowej SSP będzie obowiązywała – zasada równości członków Spółdzielni).

d. W przypadku wynajmowania lokalu mieszkalnego właściciel będzie mógł dokonać cesji prawa do otrzymania upoważnienia na rzecz najemcy. Przeniesienie prawa musi być stwierdzone na piśmie. Osoba, na którą zostało przeniesione prawo do otrzymania upoważnienia do parkowania w SSP, zobowiązana jest do okazania dokumentu, z którego wynika, że jest właścicielem pojazdu lub jego posiadaczem na podstawie umowy leasingu, najmu itp.

e. Właściciel lokalu mieszkalnego lub osoba, na której rzecz będzie przeniesione prawo do otrzymania upoważnienia do parkowania w SSP i będąca właścicielem lub posiadaczem więcej niż dwóch pojazdów może wystąpić do właściwego Kierownictwa Osiedla/li o wykup abonamentu na trzeci i następny pojazd. Abonament będzie pobierany zgodnie z cennikiem operatora obsługującego SSP.

3.2.Proponowane zasady dla najemców i dzierżawców Spółdzielni

a. Najemcy lokali użytkowych, pożytków, straganów, dzierżawcy terenu itp., z którymi podpisana jest umowa najmu na powierzchnię do 150 m kw. otrzymają jedno upoważnienie,
a powyżej 150 m kw. – dwa upoważnienia do parkowania w SSP w obrębie Kierownictwa Osiedla/li, w którym znajduje się lokal, stragan lub dzierżawiona nieruchomość pod warunkiem okazania dokumentu, z którego będzie wynikało, że dana osoba jest właścicielem pojazdu lub jego posiadaczem na podstawie umowy leasingu, najmu itp. Upoważnienie otrzymuje osoba fizyczna, osoba prawna (zgodnie z dokumentami rejestrowymi firmy), która ma podpisaną ze Spółdzielnią jedną z ww. umów. Osoba uprawniona może dokonać pisemnej cesji prawa do otrzymania upoważnienia na rzecz swojego pracownika, który wykaże, że jest właścicielem pojazdu lub jego posiadaczem na podstawie umowy leasingu, najmu itp.

b. Dopuszcza się możliwość wykupienia abonamentu dla pracownika zatrudnionego
i pracującego w wynajmowanym lokalu, straganie itp. na kolejne pojazdy przez najemców lokali użytkowych, pożytków, straganów i dzierżawców terenów, pod warunkiem wykazania tytułu prawnego do danego pojazdu. Wykupiony abonament będzie obowiązywał tylko na terenie zarządzanym przez Kierownictwo Osiedla/li, w którym znajduje się lokal, stragan lub dzierżawiona nieruchomość. Abonament będzie pobierany zgodnie z cennikiem operatora obsługującego SSP.

3.3.Proponowane zasady ogólne

a. Osoba uprawniona będzie mogła uzyskać upoważnienie do bezpłatnego parkowania w siedzibie Kierownictwa Osiedla/li, w zasobach którego znajduje się lokal mieszkalny lub użytkowy. Upoważnienie będzie nadawane poprzez wprowadzenie numeru rejestracyjnego pojazdu do systemu za pomocą platformy operatora obsługującego SSP. Weryfikacja uprawnień będzie się odbywała przez pracowników operatora, który będzie skanował tablice rejestracyjne pojazdów.

b. Dla osób nieposiadających uprawnień do korzystania z miejsc postojowych na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię w SSP będzie pobierana opłata 24 h / 7 dni w tygodniu.

c. Pierwsza godzina parkowania w cyklu 24 h na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię będzie darmowa w całej SSP. Bilet uprawniający do jednej godziny nieodpłatnego parkowania będzie do pobrania w parkometrze po wprowadzeniu numeru rejestracyjnego pojazdu.

d. Korzystanie z miejsc wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami będzie bezpłatne na terenie całej SSP.

e. Pojazdy elektryczne, które będą parkowały na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię, a objętych SSP będą traktowane tak samo jak pozostałe pojazdy.

f. Zabrania się parkowania na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, lawet oraz wszelkich innych pojazdów zajmujących więcej niż jedno miejsce postojowe.

g. Windykacja należności za parkowanie bez uiszczenia opłaty będzie prowadzona przez operatora SSP oraz go obciążała.

h. Zyski z opłat uiszczanych w parkometrach oraz z tytułu abonamentów będą dzielone pomiędzy Spółdzielnię i operatora SSP.

i. Koszty związane z oznakowaniem SSP oraz z posadowieniem parkometrów będą leżały po stronie operatora i będą pokrywane z wpływów pochodzących z opłat za parkowanie. Pracownicy operatora będą odpowiedzialni za kontrolę urządzeń i skanowanie numerów rejestracyjnych, które będą poddawane weryfikacji.


Podczas stacjonarnych i elektronicznych konsultacji społecznych mieszkańcy zgłosili kilkaset pytań, próśb o wyjaśnienie i doprecyzowanie poszczególnych kwestii, a także wątpliwości oraz propozycji dotyczących planów wprowadzenia SSP. Na podstawie najczęściej występujących powstało podsumowanie pn. Spółdzielcza Strefa Parkowania – pytania i odpowiedzi.

Rozdział II. Najważniejsze tematy poruszane przez mieszkańców w I i II etapie konsultacji społecznych dot. wprowadzenia Spółdzielczej Strefy Parkowania

II.1. Wnioski, pytania i wątpliwości mieszkańców dot. zaproponowanych pierwotnych założeń Spółdzielczej Strefy Parkowania

1. W których dokładnie miejscach powstanie Spółdzielcza Strefa Parkowania?

SSP będzie obejmować wyłącznie miejsca postojowe zarządzane przez SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu. Spółdzielnia nie może wprowadzić strefy na terenach, których właścicielem jest Miasto Poznań lub inny właściciel.

Na stronie internetowej Spółdzielni – www.osiedlemlodych.pl/konsultacje-strefa-parkowania można zapoznać się z mapami, które pokazują, które drogi należą do Spółdzielni, a które do Miasta Poznania.

Zapytania dotyczące własności miejsc postojowych na terenie osiedli spółdzielczych (które miejsca należą do Spółdzielni, a które do innych właścicieli), prosimy kierować do poszczególnych Kierownictw Osiedli.

Zgodnie z informacjami, które na tę chwilę otrzymaliśmy z Miasta Poznania, magistrat nie planuje wprowadzenia strefy parkowania na zarządzanych przez siebie terenach.

Ponadto informujemy, że SSP nie zostanie wprowadzona bez zgody mieszkańców poszczególnych osiedli. Uważamy, że o zasadach strefy powinni zdecydować wszyscy mieszkańcy Spółdzielni, jednak, czy wprowadzić ją na danym osiedlu, wyłącznie jego mieszkańcy. W związku z powyższym, w 2024 r. zostaną przeprowadzone 2 ankiety  – pierwsza dot. kształtu strefy, gdzie prawo będzie miał wypowiedzieć się każdy mieszkaniec Spółdzielni, a po odpowiednim czasie poprzedzonym szeroką kampanią informacyjną, druga, w której wezmą udział wyłącznie mieszkańcy os. Piastowskiego  (gdzie problem z parkowaniem jest największy), którzy odpowiedzą na pytanie, czy wyrażają zgodę na wprowadzenie strefy parkowania na swoim osiedlu.

2. Co miesiąc uiszczam do Spółdzielni czynsz, w którym jest już zawarta opłata za utrzymanie miejsc postojowych i parkingów. Dlaczego mam dodatkowo płacić za parkowanie pod blokiem w ramach strefy parkowania?

Podstawowym założeniem strefy parkowania jest zapewnienie mieszkańcom możliwości bezpłatnego parkowania na wyznaczonych w Spółdzielni miejscach postojowych.

Wyłącznie pozostałe osoby będą zobowiązane do uiszczania opłat za parkowanie. Rozwiązanie to ma ograniczyć liczbę samochodów pozostawianych w zasobach Spółdzielni przez osoby z miejscowości ościennych, obrzeży miasta i ze wspólnot mieszkaniowych sąsiadujących z terenami spółdzielczymi.

3. Dlaczego Spółdzielcza Strefa Parkowania ma obowiązywać 24 h / 7 dni w tygodniu, skoro Miejska Strefa Parkowania nie obejmuje weekendów oraz godzin wieczornych i nocnych?

Pierwotne założenia SSP obejmują 24 h / 7 dni w tygodniu przy uwzględnieniu jednej godziny darmowej dziennie. Jest to rozwiązania dość restrykcyjne, natomiast pozwala zrealizować 2 podstawowe cele – ograniczenie samochodów osób niebędących mieszkańcami ratajskich osiedli oraz samofinansowanie się strefy.

Z uwagi na bardzo dużą liczbę zapytań i wątpliwości ze strony mieszkańców w tym zakresie, Spółdzielnia przygotuje inne warianty dot. czasu obowiązywania strefy parkowania. Trzeba jednak pamiętać, że „rozszczelnienie” systemu narazi Spółdzielnię na koszty.

Strefa miejska rzeczywiście nie obejmuje godzin nocnych i niedziel (w części strefy także sobót), jednak aby z niej korzystać, nawet mieszkańcy Centrum, Jeżyc, Wildy, Łazarza, Ostrowa Tumskiego, Śródki, Zagórza, Berdychowa, Piotrowa i św. Rocha muszą uiszczać miesięczne opłaty. Podstawowym celem SSP jest natomiast umożliwienie jej mieszkańcom darmowego parkowania.

4. Na os. Orła Białego nie ma problemu z parkowaniem, dlaczego więc Spółdzielnia planuje wprowadzić na moim osiedlu strefę parkowania? Proponuję, aby w ankiecie każde osiedle decydowało wyłącznie za siebie. Jeżeli mieszkańcy danego osiedla, wypowiedzą się negatywnie, posiadają prawo nieprzystąpienia do strefy.

Tak, takie jest również założenie Spółdzielni.

SSP nie zostanie wprowadzona bez zgody mieszkańców poszczególnych osiedli. Uważamy, że o zasadach strefy powinni zdecydować wszyscy mieszkańcy Spółdzielni, jednak, czy wprowadzić ją na danym osiedlu  – wyłącznie jego mieszkańcy. W związku z powyższym, w 2024 r. zostaną przeprowadzone 2 ankiety  – pierwsza dot. kształtu strefy, gdzie prawo będzie miał wypowiedzieć się każdy mieszkaniec Spółdzielni, a po odpowiednim czasie poprzedzonym szeroką kampanią informacyjną, druga, w której wezmą udział wyłącznie mieszkańcy os. Piastowskiego  (gdzie problem z parkowaniem jest obecnie największy), którzy odpowiedzą na pytanie, czy wyrażają zgodę na wprowadzenie strefy parkowania na swoim osiedlu.

Najpierw bowiem powinniśmy wspólnie podjąć decyzję, na jakich zasadach ma funkcjonować strefa parkowania, a dopiero potem – czy ma ona zostać wprowadzona na danym osiedlu.

Z racji tego, że zgodnie z pierwotnymi założeniami SSP mieszkaniec os. Orła Białego będzie mógł darmowo parkować na os. Piastowskim, konieczne jest by również on mógł wypowiedzieć się w pierwszej ankiecie. Zdaniem Kierownictwa Osiedla oraz mieszkańców, na os. Orła Białego obecnie nie występuje problem z brakiem miejsc postojowych, w związku z tym nie będzie zasadne przeprowadzanie tam drugiej ankiety.

W związku z powyższym, wprowadzając opisany sposób przeprowadzenia ankiet, w pierwszej z nich głosy będą liczone w skali całej Spółdzielni (decyduje większość zwykła biorących udział), zaś w drugiej ankiecie  – głosy liczone będą wyłącznie w skali os. Piastowskiego, a w przyszłości każdego innego osiedla, na którym problem z parkowaniem wystąpi (również zdecyduje większość zwykła biorących udział).

5. Jestem mieszkanką os. Piastowskiego, gdzie bardzo ciężko zaparkować. Na jakiej zasadzie i kiedy będzie przeprowadzona ankieta w ostatnim etapie konsultacji? Nie chciałabym, żeby mnie ominęła.

Sposób i termin przeprowadzenia ankiet został przedstawiony w zagadnieniu o numerze 4.

6. Właścicielką mieszkania jest moja mama, mimo, że tutaj nie mieszka. Zamieszkuję je wraz z mężem i dziećmi. To my uiszczamy wszelkie opłaty do Spółdzielni. Czy będę musiała płacić za strefę parkowania, skoro nie jestem właścicielką mieszkania?

Nie, dla mieszkańców SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu parkowanie będzie bezpłatne. SSP poprzez posiadane funkcjonalności umożliwi osobom mieszkającym na Ratajach, a nieposiadającym tytułu prawnego do lokalu, bezpłatne parkowanie. W tym przypadku będzie to cesja prawa do bezpłatnego parkowania na rzeczywistych użytkowników mieszkania.

Wystarczy, że właścicielka mieszkania (w tym przypadku mama) wypełni przygotowane przez Spółdzielnię oświadczenie, które będzie uprawniło użytkowników mieszkania do bezpłatnego parkowania. Na ten moment Spółdzielnia analizuje w jaki sposób będzie można dokonywać cesji (osobiście i/lub listownie i/lub przez portal internetowy i/lub przez aplikację).

7. Jestem właścicielem mieszkania na Ratajach, ale korzystam z samochodu rodziców/partnera. Czy w związku z tym będę mógł bezpłatnie parkować na terenie Spółdzielni?

Tak, SSP poprzez posiadane funkcjonalności umożliwi osobom mieszkającym na Ratajach, a korzystającym z aut użyczonych, bezpłatne parkowanie.

Wystarczy, że właściciel samochodu (w tym przypadku rodzice/partner) wypełnią przygotowane przez Spółdzielnię oświadczenie, które będzie uprawniło użytkowników mieszkania do bezpłatnego parkowania. Na ten moment Spółdzielnia analizuje w jaki sposób będzie można dokonać zgłoszenia (osobiście i/lub listownie i/lub przez portal internetowy i/lub przez aplikację).

8. Mieszkam na os. Oświecenia i korzystam z samochodu służbowego, więc nie jestem jego właścicielem. Czy w tej sytuacji będę musiał płacić za parkowanie?

Jeśli jesteś mieszkańcem Spółdzielni i korzystasz z auta służbowego, wystarczy, że pracodawca wypełni przygotowane przez Spółdzielnię oświadczenie, w którym zadeklaruje, kto jest użytkownikiem samochodu. Na ten moment Spółdzielnia analizuje w jaki sposób będzie można dokonać zgłoszenia (osobiście i/lub listownie i/lub przez portal internetowy i/lub przez aplikację).

Podczas II etapu konsultacji pojawiło się sporo pytań od osób często zmieniających samochody służbowe (kilka razy w tygodniu). Spółdzielnia analizuje, jakie rozwiązanie w tym przypadku zaproponować, by zadbać o realizację podstawowych celów strefy i zrealizować wniosek tej grupy mieszkańców/kierowców.

9. Moje auto trafiło do naprawy. Otrzymałam w związku z tym auto zastępcze. Czy w tej sytuacji będę musiała płacić za parkowanie?

Nie, SSP poprzez posiadane funkcjonalności umożliwi osobom mieszkającym na Ratajach, a korzystającym tymczasowo z aut zastępczych, bezpłatne parkowanie. Na ten moment Spółdzielnia analizuje w jaki sposób będzie można dokonać zgłoszenia (osobiście i/lub listownie i/lub przez portal internetowy i/lub przez aplikację).

10. Różne podejście mieszkańców do czasu trwania darmowego postoju na terenach Spółdzielni – propozycje od braku nawet jednej darmowej godziny do 4 darmowych godzin.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami SSP, rozważane jest wprowadzenie jednej darmowej godziny postoju.

Należy pamiętać, że każde zwiększenie liczby darmowych godzin spowoduje „rozszczelnienie” systemu, czyli możliwość dłuższego bezpłatnego parkowania osób z zewnątrz, a to z kolei narazi Spółdzielnię na koszty.

11. Czy w ramach strefy parkowania Spółdzielnia może wydawać identyfikatory, które nie będą przypisane do konkretnego auta z możliwością przekazywania ich innym osobom, niebędącym mieszkańcami Spółdzielni, np. identyfikator z napisem „GOŚĆ”, „NA OKAZICIELA”?

Zgodnie z pierwotnymi założeniami SSP mieszkańcom Spółdzielni będą przysługiwały maksymalnie 2 upoważnienia do bezpłatnego parkowania pojazdu w strefie pod warunkiem posiadania samochodu. Zgodnie z zasadą: 1 samochód = 1 upoważnienie.

Upoważnienie będzie uprawniało do korzystania z miejsc postojowych na wszystkich osiedlach zarządzanych przez Spółdzielnię, na których będzie wprowadzona strefa parkowania (np. mieszkaniec os. Armii Krajowej po uzyskaniu w Kierownictwie Osiedli upoważnienia będzie miał możliwość bezpłatnego parkowania na os. Piastowskim, niezależnie, czy na os. Armii Krajowej strefa będzie obowiązywała). Weryfikacja uprawnień będzie się odbywała przez pracowników operatora, który będzie skanował tablice rejestracyjne pojazdów.

Powyższe rozwiązanie pozwala zrealizować nadrzędny cel strefy parkowania – zabezpieczenie miejsc postojowych dla mieszkańców i ograniczenie liczby samochodów pozostawianych w zasobach Spółdzielni przez osoby z miejscowości ościennych, obrzeży miasta i ze wspólnot mieszkaniowych sąsiadujących z terenami spółdzielczymi.

Z kolei wydawanie fizycznych identyfikatorów stwarza duże ryzyko do stosowania nadużyć – przekazywania lub sprzedaży identyfikatorów osobom nieuprawnionym (patrz – punkt o numerze 17).

Z uwagi na bardzo dużą liczbę zapytań i wątpliwości ze strony mieszkańców w tym zakresie, Spółdzielnia analizuje zaproponowanie innych wariantów umożliwiających darmowe/rabatowane parkowanie przez gości mieszkańców, np. poprzez propozycję bezpłatnych sobót i/lub niedziel i/lub świąt. Jednak musimy pamiętać, że umożliwienie darmowego parkowania dodatkowej grupie osób ograniczy lub wręcz uniemożliwi realizację ww. celu nadrzędnego oraz narazi Spółdzielnię na koszty, powodując, że strefa nie będzie samofinansująca się.

12. W weekendy i święta odwiedzają nas dziadkowie oraz rodzice. Wizyta często trwa kilka godzin. Nie chcę zmuszać ich do płacenia za parking.

Pierwotne założenia SSP obejmują 24 h / 7 dni w tygodniu z jedną godziną darmową w ciągu dnia.

Z uwagi na bardzo dużą liczbę zapytań i wątpliwości ze strony mieszkańców, Spółdzielnia analizuje inne warianty umożliwiające darmowe/rabatowane parkowanie przez gości mieszkańców, np. poprzez propozycję bezpłatnych sobót i/lub niedziel i/lub świąt. Jednak musimy pamiętać, że umożliwienie darmowego parkowania dodatkowej grupie osób, narazi Spółdzielnię na koszty, powodując, że strefa nie będzie samofinansująca się.

13. Na osiedlach ratajskich mieszka sporo seniorów, a także osób schorowanych, które są pod opieką młodszych członków rodziny. Czy oni także będą musieli wnosić opłaty w strefie parkowania? W końcu nasza Spółdzielnia „łączy pokolenia”.

Pierwotne założenia SSP obejmują 24 h / 7 dni w tygodniu z jedną godziną darmową w ciągu dnia.

Z uwagi na bardzo dużą liczbę zapytań i wątpliwości ze strony mieszkańców, Spółdzielnia analizuje inne warianty umożliwiające darmowe/rabatowane parkowanie przez osoby opiekujące się mieszkańcami Spółdzielni. Jednak musimy pamiętać, że umożliwienie darmowego parkowania dodatkowej grupie osób, narazi Spółdzielnię na koszty, powodując, że strefa nie będzie samofinansująca się.

14. Jestem mieszkańcem Rataj, ale mój samochód nie posiada rejestracji poznańskiej. Czy mimo to, będę parkował za darmo?

Spółdzielcza Strefa Parkowania będzie darmowa dla mieszkańców Spółdzielni, którzy posiadają różne rejestracje. Nie ma więc znaczenia, czy pojazd posiada poznańskie tablice rejestracyjne, a to, czy dana osoba zamieszkuje zasoby Spółdzielni.

Ponadto, od 31 stycznia 2022 r. nabywca samochodu używanego, zarejestrowanego w Polsce, nie musi zmieniać tablic rejestracyjnych nawet wtedy, gdy kupił auto od osoby mieszkającej w innym powiecie czy województwie.

15. Czy osoby z niepełnosprawnościami będą korzystać bezpłatnie z przypisanych im miejsc?

Korzystanie z miejsc wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, będzie bezpłatne na terenie całej strefy parkowania i będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach.

W tym celu nie będzie wymagane uzyskanie dodatkowego upoważnienia, wystarczy posługiwać się kartą parkingową nadawaną osobom z niepełnosprawnościami.

16. Na co dzień poruszam się motocyklem. W Miejskiej Strefie Parkowania jednoślady parkują za darmo, jak będzie w Spółdzielni?

Większość polskich miast w swoich strefach parkowania zwalnia właścicieli jednośladów z opłat, również w SSP tak będzie.

17. Czy spółdzielnia bierze pod uwagę, to że niektórzy mieszkańcy mogą próbować odsprzedawać swoje pozwolenia na darmowe parkowanie?

Wprowadzając system, w którym upoważnienia połączone są z daną rejestracją samochodu, eliminujemy taki problem do zera. Tworząc pierwotne założenia, taki był właśnie cel, by na tyle uszczelnić system, by spełnił on swój nadrzędny cel – służył przede wszystkim mieszkańcom Spółdzielni i znacząco ograniczył parkowanie osób z zewnątrz.

18. Kto będzie zajmował się obsługą strefy parkowania? Czy spowoduje ona konieczność zatrudnienia nowych pracowników w Spółdzielni?

Nie, Spółdzielnia w drodze przetargu wybierze operatora zewnętrznego. W związku z tym nie będzie konieczności zwiększenia etatów w Spółdzielni.

19. Jak będzie wyglądała ściągalność mandatów przez wybranego operatora? Czy operator osiągnie skuteczność w ściąganiu należności za nieopłacone parkowanie?

Windykacja należności za parkowanie bez uiszczenia opłaty będzie prowadzona przez operatora strefy oraz go obciążała.

20. Jaki jest planowany wzrost czynszów w związku z wprowadzeniem strefy parkowania?

O tym, czy strefa zostanie wprowadzona na danym osiedlu, zdecydują mieszkańcy. Jeśli większość mieszkańców danego osiedla opowie się „za”, w drodze przetargu Spółdzielnia wyłoni operatora.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami przedstawionymi przez Spółdzielnię, koszty związane z oznakowaniem strefy oraz z posadowieniem parkometrów będą leżały po stronie operatora i będą pokrywane z wpływów pochodzących z opłat za parkowanie. Biorąc pod uwagę powyższe, strefa ma być samofinansująca się.

Musimy jednak pamiętać, że każde otwieranie i rozszczelnianie systemu, np. przez umożliwienie dodatkowej grupie darmowego parkowania, wydłużanie darmowego czasu parkowania itd. narazi Spółdzielnię na koszty, a na to zarówno Zarząd, Kierownictwa jak i mieszkańcy nie chcą się zgodzić.

21. Na co trafią zyski ze strefy parkowania?

Zgodnie z pierwotnymi założeniami SSP, zyski z opłat uiszczanych w parkometrach oraz z tytułu abonamentów będą dzielone pomiędzy Spółdzielnię i operatora strefy parkowania.

Ta część zysków, która trafi do Spółdzielni zasilać będzie budżet przeznaczany na utrzymanie i modernizację dróg, chodników oraz miejsc postojowych na terenie Spółdzielni.

22. Co z istniejącymi już parkingami płatnymi i społecznymi? Mam nadzieję, że nie zostaną zlikwidowane. Jestem zadowolony, że mam pewne miejsce na parkingu.

Miejsca postojowe znajdujące się na terenie parkingów płatnych będą wyłączone ze SSP. Zasady ich użytkowania się nie zmienią.

Na parkingach płatnych parkują mieszkańcy Spółdzielni, którzy wykupując tam miejsce wyrażają chęć zabezpieczenia miejsca postojowego dla swojego samochodu oraz akceptują obowiązujące na nich ceny. Wykorzystanie i zapełnienie miejsc na przedmiotowych parkingach pokazuje, że mieszkańcy chętnie z tej oferty korzystają, w związku z tym taka forma parkingów  spełnia swoją funkcję.

II.2. Inne propozycje mieszkańców

1. Czy Spółdzielnia planuje współpracę z Miastem w zakresie strefy płatnego parkowania? Spółdzielnia powinna wnioskować do władz Miasta o utworzenie parkingu buforowego.

SSP będzie obejmować wyłącznie miejsca postojowe zarządzane przez SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu. Spółdzielnia nie może wprowadzić strefy na terenach, których właścicielem jest Miasto Poznań lub inny właściciel.

Na podstawie informacji uzyskanej na tę chwilę z Urzędu Miasta Poznania, magistrat nie planuje wprowadzenia strefy parkowania na terenach/miejscach postojowych przez niego zarządzanych.

Powstanie parkingów buforowych  – Park & Ride – to realizacja istotnego elementu polityki Miasta Poznania, mającej na celu poprawę komunikacji i zmniejszenia liczby samochodów wjeżdżających do śródmieścia, a tym samym ograniczenia zatłoczenia i smogu. Realizacja idei P&R ma zachęcać mieszkańców do łączenia różnych środków transportu i zwiększać wykorzystanie transportu zbiorowego. Jest to praktyczna i konkretna oferta dla osób, które dojeżdżają do stolicy Wielkopolski z innych miejscowości lub z obszarów peryferyjnych miasta.

Taryfa Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu zachęca do łączenia przejazdów samochodem i komunikacją miejską – dzięki biletowi okresowemu na karcie PEKA z parkingów P&R można korzystać bezpłatnie. Osoby nie korzystające z biletu okresowego są zobowiązane wykupić bilet w cenie 10 zł, na podstawie którego można podróżować na liniach ZTM w godzinach działania parkingów.

15 marca 2021 roku otwarte zostały parkingi P&R: św. Michała i rondo Starołęka.

Ponadto informujemy, że Spółdzielnia zwróciła się z pytaniem dot. planów budowy parkingu do Miasta Poznania w miejscu tzw. makiety Rataj przy Warcie. W uzyskanej odpowiedzi czytamy, że Zarząd Dróg Miejskich „nie widzi takiej możliwości” oraz „Wskazany przez Spółdzielnię teren znajduje się poza pasem drogowym oraz objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem na tereny zielone i park publiczny, gdzie dostęp będzie możliwy tylko dla pojazdów obsługi technicznej”. Mimo to, Spółdzielnia nadal będzie prowadziła rozmowy w tym zakresie z Miastem Poznań.

2. Czy zamiast strefy parkowania, Spółdzielnia nie może stworzyć większej liczby miejsc postojowych lub wybudować parkingów wielopoziomowych?

Co roku Spółdzielnia stara się wygospodarować nowe miejsca postojowe, nie rozwiązuje to jednak problemu.

Projektując parkingi przy budynkach spółdzielczych powstałych w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia brano pod uwagę znacznie mniejszą liczbę samochodów. Obowiązywał wtedy bowiem inny wskaźnik miejsc parkingowych. Tereny wokół budynków z wielkiej płyty mają określoną powierzchnię, na której z kolei obowiązują ograniczenia w zabudowie w postaci zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego chronią nasze osiedla przed niekontrolowaną zabudową mieszkaniową, ale także określają dokładnie, na co dany grunt może zostać przeznaczony – tereny zieleni urządzonej, miejsca postojowe, zabudowa usługowa. Przepisy te oraz możliwości finansowe ograniczają perspektywy budowy nowych miejsc postojowych oraz parkingów wielopoziomowych.

3. Dlaczego Spółdzielnia nie wypowie umów z dzierżawcami parkingów płatnych i w ich miejscu nie zbuduje bezpłatnych miejsc parkingowych?

Na parkingach płatnych parkują mieszkańcy Spółdzielni, którzy wykupując tam miejsce wyrażają chęć zabezpieczenia miejsca postojowego dla swojego samochodu oraz akceptują obowiązujące na nich ceny. Wykorzystanie i zapełnienie miejsc na przedmiotowych parkingach pokazuje, że mieszkańcy chętnie z tej oferty korzystają, w związku z tym spełniają one swoją funkcję.

Wypowiedzenie umów z dzierżawcami parkingów płatnych nie spowoduje zwiększenia miejsc postojowych, ponieważ już obecnie korzystają z nich mieszkańcy Spółdzielni. Udostępnienie ich w formie bezpłatnej na zasadzie „dla wszystkich” spowodowałoby parkowanie jeszcze większej liczby samochodów przez osoby niebędące mieszkańcami Spółdzielni, co znacznie pogorszyłoby jeszcze bardziej sytuację parkingową na terenie Spółdzielni.

Ponadto informujemy, że miejsca postojowe znajdujące się na terenie parkingów płatnych będą wyłączone ze SSP. Zasady ich użytkowania się nie zmienią.

4. Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby postawienie szlabanów na wjeździe i na wyjeździe z osiedli? Dostęp do niego mieliby wtedy mieszkańcy tylko danego osiedla.

Tworząc pierwotne założenia SSP, Spółdzielni przyświecał cel, by zasady jej organizacji były spójne dla wszystkich osiedli na Ratajach, Żegrzu i Chartowe. Podstawowe wytyczne jej funkcjonowania powinny być jednakowe dla całego terenu Spółdzielni. W związku z tym, że na terenie wielu osiedli zarządzanych przez Spółdzielnię, drogi i tereny należą do Miasta Poznania lub innych podmiotów, nie jest możliwe postawienie szlabanów na wjeździe i na wyjeździe z osiedla.

Stawiając szlabany niemożliwe byłoby zrealizowanie nadrzędnej zasady korzystania z miejsc postojowych. Naszym założeniem jest to, by wszyscy mieszkańcy mogli korzystać z darmowego parkowania na każdym osiedlu (mieszkaniec os. Polan skorzysta bezpłatnie z miejsc postojowych na os. Piastowskim).

Wprowadzenie szlabanów byłoby także związane z wieloma utrudnieniami dla osób niebędących mieszkańcami, a korzystających z osiedli. Dostęp do osiedli, na których znajdują się szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, domy kultury, punkty handlowo-usługowe i kościoły, zostałby ograniczony lub wręcz uniemożliwiony dla osób spoza danego osiedla lub Poznania. Takie rozwiązanie można stosować na osiedlach deweloperskich, które często spełniają wyłącznie funkcję mieszkaniową.

Ponadto montaż i obsługa szlabanów oraz zakup bardzo dużej liczby pilotów wiązałby się z wysokimi kosztami dla Spółdzielni – wszystkich mieszkańców.

5. Na osiedlach jest dużo terenów zielonych czy asfaltowych, na których można zbudować parkingi, np. teren po makiecie Rataj zlokalizowany przy Warcie. Dlaczego w taki sposób nie rozwiązać problemu z brakiem miejsc postojowych?

Tereny wokół budynków z wielkiej płyty mają określoną powierzchnię, na której obowiązują ograniczenia w zabudowie w postaci zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przepisy miejscowych planów jasno określają, na co dany grunt może zostać przeznaczony – wskazują także gdzie można wygospodarować miejsca postojowe, a gdzie zieleń.

Krzewy i drzewa, które znajdują się w otoczeniu spółdzielczych budynków są niezaprzeczalną wartością poznańskich Rataj. W związku z przepisami prawa miejscowego (mpzp) Spółdzielnia nie może na ich terenie projektować miejsc postojowych bądź innej zabudowy.

Ponadto informujemy, że Spółdzielnia zwróciła się z pytaniem dot. planów budowy parkingu do Miasta Poznania w miejscu tzw. makiety Rataj przy Warcie. W uzyskanej odpowiedzi czytamy, że Zarząd Dróg Miejskich „nie widzi takiej możliwości” oraz „Wskazany przez Spółdzielnię teren znajduje się poza pasem drogowym oraz objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem na tereny zielone i park publiczny, gdzie dostęp będzie możliwy tylko dla pojazdów obsługi technicznej”. Mimo to, Spółdzielnia nadal będzie prowadziła rozmowy w tym zakresie z Miastem Poznań.

6. Zamiast stawania parkometrów, proponuję wydanie mieszkańcom identyfikatorów i zobowiązanie Straży Miejskiej do sprawdzania prawidłowości parkowania, np. tak jak przy 4 budynkach na os. Stare Żegrze.

Spółdzielnia zwróciła się z przedmiotowym zapytaniem do Straży Miejskiej. Zgodnie z odpowiedzią informujemy, że „Wymienione w piśmie działania SMMP na terenie os. Stare Zegrze wynikają z przepisów prawa o ruchu drogowym, a ich realizacja w większości opiera się na zgłoszeniach mieszkańców. Niemniej częstotliwość podejmowanych interwencji uzależniona jest od dynamiki zdarzeń danego dnia, która na Nowym Mieście jest bardzo wysoka. Należy zwrócić uwagę, że funkcjonariusze Straży Miejskiej Referatu Nowe Miasto prowadzą kontrole i realizują interwencje na terenie całej dzielnicy Nowe Miasto, która swoim obszarem obejmuje wschodnią część Poznania (od rzeki Warty) i stanowi około 40 % Miasta. Biorąc powyższe pod uwagę Straż Miejska nie posiada sił i środków, na realizację Państwa oczekiwań w zakresie proponowanej strefy parkowania.”

II.3. Tematy okołoparkingowe

1. Czy Spółdzielnia dba, by systematycznie usuwane były wraki z jej terenów?

Zgodnie z artykułem opublikowanym na stronie internetowej Miasta Poznania, informujemy, jak wygląda procedura usuwania wraków:

Informację na temat pozostawionych, nieużywanych pojazdów Kierownictwa Osiedli zgłaszają do Straży Miejskiej oraz do zarządcy drogi. Są one przyjmowane telefonicznie, mailowo, pisemnie oraz poprzez aplikację Smart City Poznań. Straż Miejska podejmuje działania, gdy zarządca terenu (np. spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa) uzna, że pojazd nadaje się do usunięcia oraz gdy znajduje się on na drodze wewnętrznej położonej w strefie ruchu lub zamieszkania, które są objęte stałą organizacją ruchu.

Po otrzymaniu zgłoszenia, najistotniejszą kwestią, od której uzależnione są kolejne czynności jest ustalenie, czy wskazany pojazd jest faktycznie pojazdem nieużywanym. W tym celu Straż Miejska rozpoczyna obserwację auta, która może potrwać nawet do trzech miesięcy. Następnym etapem jest ustalenie właściciela pojazdu. Warto podkreślić, że pozostawione pojazdy często nie mają tablic rejestracyjnych, co utrudnia ustalenie właściciela. Do właściciela kierowane jest pismo, informujące o konieczności usunięcia pojazdu w wyznaczonym terminie, tj. 14 dni. Jeżeli właściciel sam usunie auto, to sprawa zostaje zakończona. Natomiast jeżeli nie zostanie usunięte, wówczas Straż Miejska występuje do zarządcy drogi z prośbą o przygotowanie pisma o potrzebie usunięcie pojazdu z drogi, co jest niezbędne do prowadzenia dalszych działań w tym zakresie.

Warunkiem wydania przez Straż Miejską dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela jest posiadanie pełnej dokumentacji w danej sprawie. Po wyczerpaniu się całej ścieżki postępowania, Straż Miejska zgłasza taką dyspozycję do podmiotu zajmującego się odholowywaniem aut na terenie Poznania.

Straż Miejska podejmuje działania niezwłocznie po otrzymaniu sygnału o pozostawionym pojeździe. Czas prowadzenia wspomnianej wcześniej obserwacji uzależniony jest jednak od stanu pozostawionego pojazdu oraz od możliwości skontaktowania się z właścicielem pojazdu. Zdarza się, że osoba będąca właścicielem pojazdu – według informacji z CEPiK – przedstawia umowę kupna-sprzedaży auta, co oznacza tym samym, że pojazd nie jest już jego własnością. Wiąże się to z koniecznością ponowienia procedury informowania właściciela o potrzebie usunięcia pojazdu w wyznaczonym terminie. Niejednokrotnie okazuje się, że na przełomie kliku lat pojazd posiada wielu właścicieli, ale żaden z nich nie zarejestrował go na siebie, a widniejący w CEPiK właściciel nie dokonał jego wyrejestrowania. Sytuacje takie znacząco wydłużają osiągniecie finalnego, oczekiwanego przez mieszkańców rezultatu, jakim jest usunięcie pojazdu z przestrzeni miejskiej.

Rozdział III. Co dalej?

Biorąc pod uwagę nadesłane opinie, Spółdzielnia obecnie analizuje różnorakie rozwiązania i warianty, o których wspomniano w powyższym podsumowaniu. Wszyscy powinniśmy sobie zdawać sprawę, że temat wprowadzenia strefy parkowania na terenach, jakimi zarządza „Osiedle Młodych”, jest niezmiernie trudny. Celem Zarządu, Kierownictw Osiedli i mieszkańców powinno być znalezienie złotego środka, który pozwoli rozwiązać problem z parkowaniem przez mieszkańców Spółdzielni i by system nie generował kosztów.

Ze względu na złożoność tematu, prezentujemy etapy prac nad wprowadzeniem SSP:

  1. Październik 2023 r – I etap konsultacji społecznych – przedstawienie pierwotnych założeń SSP na spotkaniach z mieszkańcami zorganizowanymi przez Kierownictwa Osiedli
  2. Listopad 2023 r. – II etap konsultacji społecznych – opiniowanie pierwotnych założeń SSP przez mieszkańców drogą tradycyjną i mailową
  3. Listopad/grudzień 2023 r. – analiza wniosków mieszkańców przez Spółdzielnię
  4. Grudzień 2023 r. – Podsumowanie wniosków mieszkańców przez Spółdzielnię – wyłożenie do publicznej wiadomości (obecny etap)
  5. Pierwsze półrocze 2024 r. – przygotowanie alternatywnych założeń SSP przez Spółdzielnię na bazie wniosków mieszkańców
  6. Pierwsze półrocze 2024 r. – kampania informacyjna o pierwotnych i alternatywnych założeniach Spółdzielczej Strefy Parkowania
  7. Pierwsze półrocze 2024 r . – III etap konsultacji społecznych – przeprowadzenie ankiety dotyczącej kształtu SSP wśród mieszkańców Spółdzielni (pierwsza ankieta)

Szanowni Mieszkańcy! Dziękujemy, że poświęciliście Państwo czas na zapoznanie się z tak obszernym materiałem. O następnych etapach prac nad SSP będziemy Państwa informować na bieżąco za pomocą strony internetowej Spółdzielni, profilu facebookowego, na łamach Gazety Ratajskiej i na antenie Ratajskiej Telewizji Kablowej.

Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu
i spółdzielczy zespół ds. strefy parkowania