Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu w grudniu ubiegłego roku otrzymał z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na os. Rzeczypospolitej 4a z wniosku potencjalnego inwestora. Spowodowało to sprzeciw Spółdzielni oraz mieszkańców.

Zarząd Spółdzielni wydał opinię negatywną w powyższej sprawie i zawnioskował do UMP o oddalenie wniosku o wydanie warunków zabudowy dla tej inwestycji. Wspomniany wniosek zakładał bowiem budowę budynku o wysokości do 17 kondygnacji naziemnych, a zdaniem Zarządu Spółdzielni os. Rzeczypospolitej jest terenem zagospodarowanym „modernistycznym osiedlem blokowym” stanowiącym wraz z obecną zabudową mieszkaniową, usługową i komunikacyjną oraz zielenią jednolita całość, mającą zapewnić odpowiedni komfort i jakość życia jego mieszkańcom. Realizacja planowanej zabudowy spowodowałaby niekorzystne zmiany dla mieszkańców poprzez pogorszeniu klimatu przestrzennego i ekologicznego, jakie generuje nowa zabudowa i zawiązane z tym niedogodności. W istniejącym obecnie budynku na os. Rzeczypospolitej 4a znajduje się osiedlowa piekarnia, która na stałe wpisała się w krajobraz osiedla. Spółdzielnia uważa, że zasadne jest aby przeznaczenie tego obiektu i terenu spełniało nadal swoją pierwotną funkcją – usługową.

W lutym br. Zarząd i Rada Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej skierowali wniosek do Miejscowej Pracowni Urbanistycznej o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru os. Rzeczypospolitej w Poznaniu. Celem przystąpienia do planu jest ochrona terenów osiedla przed niekontrolowaną dogęszczaniem zabudową (przede wszystkim mieszkaniową), która zaburzy istniejący układ urbanistyczny i architektoniczny ratajskiego osiedla. Wniosek podparty był także licznymi zapytaniami i obawami mieszkańców w przedmiotowej sprawie, w którą zaangażowali się także radni Osiedla Rataje.

Podczas posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania, 26 czerwca radni jednogłośnie wydali pozytywną opinię dla uchwały nakazującej rozpoczęcie prac nad planem miejscowym dla os. Rzeczypospolitej. Z kolei na sesji 30 czerwca, Rada Miasta podjęła ostateczną decyzję o rozpoczęciu prac nad planem.

Warto dodać, że w toku sprawy inwestor otrzymał odmowną decyzję ustalenia warunków zabudowy dla postawienia budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym. W związku z tym złożył on odwołanie od decyzji, teraz więc sprawa znajduje się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, gdzie toczy się postępowanie. Jednak z uwagi ww. decyzję Rady Miasta, najprawdopodobniej zostanie ono zawieszone.

Dokładnie taka sama decyzja co do planu zagospodarowania zapadła w sprawie rejonu ulicy Rataje. Tam również ruszają prace nad planowaniem przestrzennym. Chodzi o ratowanie przed zabudową terenów zieleni z cennymi przyrodniczo drzewami. Również w tej sprawie Zarząd Spółdzielni już w kwietniu br. zawnioskował do Wydziału Klimatu i Środowiska UMP o wydanie negatywnej decyzji w przedmiotowej sprawie.

Natomiast w przypadku os. Tysiąclecia, w styczniu br. Zarząd Spółdzielni złożył wniosek do MPU o przystąpienie do wywołania (uzupełnienia) planu miejscowego. Przedmiotowy temat ma zostać podjęty na wrześniowej sesji Rady Miasta Poznania. W sprawę zaangażowana była również Rada Osiedla Tysiąclecia i Rada Osiedla Chartowo.