Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, informujemy, że na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności od maja 2023 roku pojawiają się informacje z najważniejszymi, bieżącymi decyzjami i działaniami Zarządu i Rady Nadzorczej (oprócz szczegółowych artykułów, dotyczących konkretnych projektów/spraw/działań).

Najważniejsze decyzje Zarządu Spółdzielni w okresie od 16 lutego do 19 marca br.

1. Zarząd Spółdzielni omówił treść ankiety dotyczącej zasad Spółdzielczej Strefy Parkowania (SSP), przygotowanej przez Zespół ds. SSP.

Ankieta zawiera przygotowane przez Zespół trzy warianty SSP i zostanie dostarczona do wszystkich właścicieli lokali mieszkalnych z prośbą o wybór jednego wariantu. Do ankiety będzie dołączone pismo przewodnie, które zawiera opis sposobu wyboru jednego z trzech wariantów oraz informację, jak można dostarczyć wypełnioną ankietę do Spółdzielni.

2. Zarząd Spółdzielni omówił temat organizacji letniego wypoczynku w formie obozów dla dzieci, młodzieży, pobytu rodzinnego oraz „zielonych szkół” w Stanicy ,,Gościraj” w Gościmiu.

Ustalone zostały 8-dniowe turnusy w poniższych terminach:

 • I termin:          29.06-06.07.2024 r.;
 • II termin:         06.07-13.07.2024 r.;
 • III termin:        13.07-20.07.2024 r.;
 • IV termin:        20.07-27.07.2024 r.;
 • V termin:         27.07-18.08.2024 r. (wynajem domków z wyżywieniem).

Koszt jednego uczestnika za jeden turnus skalkulowano na 2.100,00 zł dla dziecka członka Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu i 2.200,00 zł dla innych uczestników. Ustalono również udzielenie rabatu w wysokości 30,00 zł dla każdego dziecka w przypadku wyjazdu na obóz rodzeństwa.

Koszt jednego uczestnika V turnusu – indywidualny wynajem domków, który odbędzie się w terminie od 27.07.2024 r. do 18.08.2024 r., ustalono na 140,00 zł z VAT 8% na dzień (w cenie: pobyt, wyżywienie, obsługa obozu); dzieci do lat trzech – bezpłatnie, dzieci od czterech do siedmiu lat – 80% odpłatności.

Koszt jednej doby na biwakach skalkulowano na 60 zł od jednej osoby, przy czym do zorganizowania biwaku niezbędne jest minimalnie ok. 20 uczestników. Biwaki będą mogły być organizowane wyłącznie poza miesiącami wakacyjnymi, w trakcie których organizowane są obozy.

Dodatkowo, omówiono i zaakceptowano propozycję zorganizowania w Gościraju „Zielonej szkoły” z elementami survivalu lub/i SUP-ami. „Zielona szkoła” mogłaby zostać zorganizowana w maju i czerwcu 2024 r.

3. Zarząd Spółdzielni omówił temat wzoru zawiadomienia indywidualnego mieszkańców o zastosowaniu mechanizmu ograniczenia maksymalnej ceny dostawy ciepła.

4. Zarząd Spółdzielni omówił wzór zawiadomienia w sprawie zwołania, w dniach od 14 maja 2024 r. do 24 maja 2024 r., Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, ze szczególnym uwzględnieniem porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Zarząd Spółdzielni zaakceptował:

 • projekt Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej do otwarcia obrad części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu;
 • projekt Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zgłoszenia kandydatów Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej dla wyboru dostawcy sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Spółdzielni do realizacji w roku 2024.

6. Zarząd Spółdzielni podjął Uchwałę nr 12/2024 z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu.

7. Zarząd Spółdzielni zatwierdził Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2023 rok.

8. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski Kierownictwa Osiedli: Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej, Lecha i Czecha oraz Stare Żegrze i Polan o zatwierdzenie wybranych w drodze przetargów wykonawców robót – łącznie 4 przetargi. Zarząd zaakceptował wykonawców w zatwierdzonych przetargach zgodnie ze wskazaniami Komisji Przetargowych.

9. Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków 20 osób.

Najważniejsze decyzje Rady Nadzorczej – posiedzenie z 26 lutego br.

1. Prezes Zarządu Spółdzielni, Pan Ireneusz Schiller, poinformował o:

 • ważniejszych decyzjach Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu podjętych w okresie od 16.01.2024 r. do 15.02.2024 r.;
 •  pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, które odbyło się 20 lutego 2024 roku;
 • dalszych pracach dotyczących zorganizowania Spółdzielczej Strefy Parkowania;
 • zawarciu w dniu 14 lutego 2024 roku umowy przyrzeczonej ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Swarzędzu, w sprawie regulacji prawnej gruntów znajdujących się pomiędzy ulicami Konarskiego/Tomickiego. Na podstawie wspomnianej umowy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu uzyskała prawo użytkowania wieczystego do gruntów, na których znajdują się między innymi parkingi oraz wiata śmietnikowa.

2. Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

 • uchwałę w sprawie zmian w Zasadach przeprowadzania przetargów i zlecania robót budowlanych, remontowych oraz konserwacyjnych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu;
 • uchwałę w sprawie ustanowienia prawa odpłatnej służebności przesyłu na rzecz T-Mobile Polska Spółka Akcyjna oraz jej następców prawnych na czas eksploatacji przyłącza sieci telekomunikacyjnej.

3. Rada Nadzorcza potwierdziła terminy dyżurów członków Rady Nadzorczej:

 • 8 kwietnia 2024 roku – Bogusława Piątkowska oraz Katarzyna Ślosarz;
 • 6 maja 2024 roku – Robert Rydlewski oraz Jan Nowaczyński.

4. W sprawach bieżących Rada Nadzorcza dyskutowała na tematy:

 • zgłoszone podczas dyżuru Rady Nadzorczej z dnia 5 lutego 2024 roku;
 • wycinki drzew i nasadzeń kompensacyjnych we współpracy z Zarządem Geodezji i Katastru Miejskiego;
 • obrony cywilnej i schronów.

Ustalono, że najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 25 marca 2024 roku.