Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, informujemy, że na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności od maja 2023 roku pojawiają się informacje z najważniejszymi, bieżącymi decyzjami i działaniami Zarządu i Rady Nadzorczej (oprócz szczegółowych artykułów, dotyczących konkretnych projektów/spraw/działań).

Najważniejsze decyzje Zarządu Spółdzielni w okresie od 20 marca do 4 kwietnia br.

1.Zarząd Spółdzielni podjął:

 • Uchwałę nr 18/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawców robót dociepleniowych na os. Lecha i Czecha. Roboty przewidziane do realizacji w roku 2024.
 • Uchwałę nr 19/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany treści Uchwały nr 70/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku o powołaniu Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawców robót ogólnobudowlanych, w tym: malarskich, murarskich, dekarskich
  oraz związanych z małą architekturą w zasobach os. Stare Żegrze i Polan. Roboty przewidziane do realizacji w roku 2024;
 • Uchwałę nr 20/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany treści Uchwały nr 71/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku o powołaniu Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawców robót instalacyjnych w tym: c.o., gazowych, wymiany wodomierzy
  oraz wykonania okresowej pięcioletniej kontroli instalacji elektrycznych, okresowej rocznej kontroli instalacji gazowych i wentylacyjnych w zasobach os. Stare Żegrze i Polan. Roboty przewidziane do realizacji w roku 2024;
 • Uchwałę nr 21/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany treści Uchwały nr 73/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku o powołaniu Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawcy robót realizowanych z funduszu mienia w zasobach os. Stare Żegrze i Polan. Roboty przewidziane do realizacji w roku 2024.

2.Zarząd Spółdzielni omówił temat dotyczący utworzenia kolejnych, nowych nieruchomości na os. Lecha, obejmujących budynek 98-109 (Nieruchomość nr 16) oraz budynek nr 110-119 (Nieruchomości nr 17).

Planowany termin utworzenia nieruchomości, a tym samym możliwość ustanawiania praw odrębnej własności lokali w tych nieruchomościach ustala się na 1 stycznia 2025 r.

3.Zarząd Spółdzielni zaakceptował:

 • projekt Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Sprawozdania finansowego Spółdzielni oraz Sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2023 rok;
 • projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2023 rok;
 • projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z działalności Spółdzielni za 2023 rok;

4.Zarząd rozpatrzył wnioski Kierownictwa Osiedli: Piastowskiego, Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych, Pomet, Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej, Lecha i Czecha, Stare Żegrze i Polan, Orła Białego oraz Rusa o zatwierdzenie wybranych w drodze przetargów wykonawców robót – łącznie 19 przetargów. Zarząd zaakceptował wykonawców w zatwierdzonych przetargach zgodnie ze wskazaniami Komisji Przetargowych.

5.Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków 10 osób.


Najważniejsze decyzje Rady Nadzorczej – posiedzenie z 25 marca 2024 r.

1.Podczas posiedzenia Prezes Zarządu Spółdzielni, Ireneusz Schiller, poinformował o:

 • ważniejszych decyzjach Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu podjętych w okresie od 16.02.2024 r. do 19.03.2024 r.;
 • ankiecie w sprawie zasad Spółdzielczej Strefy Parkowania;
 • posiedzeniu Komisji Kultury i Nauki Miasta Poznania, które odbyło się 14 marca w Domu Kultury „Jędruś”, w którym udział wzięli członkowie ww. Komisji z Przewodniczącym Grzegorzem Jurą, radni miejscy oraz przedstawiciele innych wielkopolskich instytucji kultury oraz spółdzielni mieszkaniowych;
 • konferencji pn. „Więcej niż mieszkać! Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna spółdzielni mieszkaniowych”, która odbędzie się 12 kwietnia, organizowana przez SM „Osiedle Młodych” i Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe;
 • spotkaniach z Radą Osiedli Lecha i Czecha (20 marca) oraz z mieszkańcami (21 marca) w sprawie podziału nieruchomości na os. Czecha;
 • najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, które odbędzie się 26 maca br.

2.Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej do otwarcia obrad części Walnego Zgromadzenia.

3.Rada Nadzorcza przyjęła propozycje odpowiedzi Rady Nadzorczej na wnioski złożone podczas obrad części Walnego Zgromadzenia w 2023 roku.

4.W sprawach bieżących Rada Nadzorcza dyskutowała na tematy:

 • ankiety dotyczącej Spółdzielczej Strefy Parkowania;
 • podsumowania spotkań z przedstawicielami Urzędu Miasta Poznania w sprawie infrastruktury spółdzielczej;
 • spotkań z mieszkańcami os. Rusa;
 • miejskiej akcji sprzątania Świata „Wiosenne porządki 2024.

5.Rada Nadzorcza potwierdziła terminy dyżurów członków Rady Nadzorczej, które zostały ustalone na grudniowym posiedzeniu Rady: 8 kwietnia 2024 roku – Pani Bogusława Piątkowska oraz Pani Katarzyna Ślosarz.

Termin najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej ustalono na 15 kwietnia br.