Na sesji Rady Miasta, która odbyła się 11 lipca br. uchwalono Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania.

Podczas prac nad tzw. konstytucja przestrzenną naszego miasta, Zarząd Spółdzielni wraz z Kierownictwami i Radami Osiedli wnioskowali o następujące rozwiązania.

  1. Zachowanie obecnie istniejących terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej (parki, skwery, trawniki, łąki, tereny zadrzewione, kliny zieleni, użytki ekologiczne, obszary cenne przyrodniczo, terenu sportu i rekreacji) z jednoczesnym wskazaniem ww. terenów jako wyłączonych z zabudowy celem ochrony przed zabudową i powstrzymaniem ekspansji procesów urbanizacji na terenach zieleni, przy jednoczesnym dopuszczeniu urządzeń, które wspomagać będą ich ochronę oraz pozwolą na korzystanie z ich potencjału rekreacyjnego.
  2. Zachowanie obecnie istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz zagospodarowania terenów osiedli ratajskich z jednoczesnym wyłączeniem możliwości powstania nowej zabudowy (mieszkaniowej, usług i handlu wielkopowierzchniowego) na terenach wewnątrzosiedlowych i sąsiadujących.
  3. Zachowanie istniejącej infrastruktury z zakresu komunikacji i transportu w tym układu drogowego, ruchu pieszych i rowerowego (z dopuszczeniem rozwoju istniejących dróg rowerowych).

Jednym z głównych celów opracowanego Studium jest ochrona miejskiego systemu zieleni. Na obszarze osiedli ratajskich oraz sąsiednich wpisano do przedmiotowego dokumentu obszary zieleni (tereny zieleni urządzonej i parki) oraz  liczne łączniki zieleni. Na terenie os. Orła Białego (wewnątrz osiedla pomiędzy Kościołem a SP nr 64) i os. Oświecenia (pomiędzy ZSO nr 8 i SP nr 20) udało się nawet te tereny poszerzyć względem pierwotnego projektu. Utrzymano też funkcję usługową na terenie os. Rusa (przy ul. Chartowo / ul. Kurlandzkiej – wzdłuż „deski” o numerach 1-10) względem proponowanej zabudowy mieszkaniowej a zarazem także zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Rusa.

Radni miejscy nie przychylili się jednak do wniosku Spółdzielni o utrzymanie funkcji usługowej na terenie przy skrzyżowaniu ulic Zamenhofa i Kruczej (tzw. teren „Selgrosu”). Dopuszczono tam łączenie/mieszanie zabudowy mieszkaniowej z usługową.

Przypomnijmy, że Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania jest kompleksowym opracowaniem planistycznym na podstawie którego sporządzane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Uchwalone studium nie wpływa na obowiązujące już plany miejscowe dla osiedli ratajskich. Ww. dokument dostępny jest tutaj.