7 kwietnia br. w siedzibie Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu odbyło się spotkanie prezesów spółdzielni mieszkaniowych z Poznania i okolic, w którym uczestniczył także Prezes Zarządu SM „Osiedle Młodych” – Tadeusz Stachowski. Tematem przewodnim dyskusji były zmiany zasad wywozu odpadów przez Związek Międzygminny GOAP. W efekcie powstał Protest przeciwko nałożeniu na właścicieli nieruchomości obowiązku zakupu i czyszczenia pojemników na odpady biodegradowalne. Poniżej przedstawiamy szczegóły sprzeciwu i działania SM „Osiedle Młodych” realizowane w tym zakresie.

Podczas XXVII Posiedzenia Zgromadzenia ZM GOAP 27 marca br. podjęto ważną uchwałę dla funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych oraz mieszkańców – Uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład ZM „GOAP”. Przytoczony powyżej dokument wprowadza nowe zasady związane z gospodarką odpadami komunalnymi na terenach spółdzielni mieszkaniowych, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.

Największe kontrowersje i zdecydowany sprzeciw przedstawicieli poznańskich i podpoznańskich spółdzielni mieszkaniowych wywarł zapis nakładający na właścicieli i zarządców nieruchomości (m.in. spółdzielnie mieszkaniowe) obowiązek zapewnienia (zakupu lub dzierżawy) nowych, do tej pory niestosowanych pojemników (w kolorze brązowym) na odpady ulegające biodegradacji (tj. odpady kuchenne). Dodatkowo do obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości należeć ma utrzymywania wspomnianych wyżej pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym we własnym zakresie. To właśnie te zapisy stanowią meritum protestu przygotowanego przez przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, który został wysłany do Przewodniczącego Zarządu ZM „GOAP” – Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania, Tomasza Lewandowskiego.

Zdaniem spółdzielców brak uprzedniego przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji z mieszkańcami Poznania i okolic wchodzących w skład ZM GOAP, ich reprezentantami w postaci zarządców nieruchomości, niepoinformowanie opinii publicznej o planowanych zmianach jest wysoce niestosowne.

Nowa zasada selekcjonowania odpadów biodegradowalnych do specjalnego typu pojemników zakupionych i czyszczonych na własny koszt przez właścicieli nieruchomości, w opinii spółdzielców spotka się z brakiem akceptacji mieszkańców z kilku kluczowych powodów:

  • ponoszenia dodatkowych kosztów związanych w segregowaniem odpadów biodegradowalnych (oprócz uiszczania comiesięcznej opłaty na rzecz ZM GOAP) – „cicha podwyżka” opłat za wywóz śmieci;
  • stworzenia realnego zagrożenia zdrowia mieszkańców oraz degradacji lub skażenia środowiska, czego przyczyną jest brak technicznych i organizacyjnych możliwości właściwego mycia pojemników we własnym zakresie przez zarządców nieruchomości.

Należy także zauważyć, że zgodnie z art. 5. 1 Ustawy śmieciowej (Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi) to ZM GOAP został powołany w celu zorganizowania kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wraz z jego wejściem w życie 1 lipca 2013 r. zadecydowano, że za zapewnienie pojemników na odpady zmieszane oraz zbierane selektywnie (szkło, tworzywa sztuczne i papier) będzie odpowiadał ZM GOAP. W związku z tym zdaniem spółdzielców, przeniesienie obowiązku zapewnienia pojemników na odpady biodegradowalne na zarządców nieruchomości to stworzenie wyjątku od praktykowanej dotąd reguły, brak konsekwencji i niespójność polityki zarządzania odpadami komunalnymi, a przede wszystkim brak wzięcia odpowiedzialności organizacyjnej oraz finansowej za podejmowane decyzje.

Opisywany protest to nie jedyny głos sprzeciwu przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych zabrany w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku, 23 marca br. do władz ZM GOAM wystosowano Protest poznańskich spółdzielni mieszkaniowych przeciwko odstąpieniu od zasady zaopatrywania nieruchomości w pojemniki na odpady i ich czyszczenia przez ZM GOAP. Dzięki stanowczemu stanowisku spółdzielców wycofano się z niej i podjęto decyzję o kontynuacji dostarczania pojemników na odpady zmieszane i zbierane selektywnie (z wyjątkiem kubłów na bioodpady) przez ZM GOAP.

Pobierz: Protest przeciwko nałożeniu na właścicieli nieruchomości obowiązku zakupu i czyszczenia pojemników na odpady biodegradowalne