Podczas przeprowadzanych prac termomodernizacyjnych  SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu działając zgodnie z prawem, prowadzi proekologiczne działania polegające na montażu specjalnych tuneli w otworach stropodachowych oraz skrzynek lęgowych dla ptaków na elewacjach budynków i sąsiednich drzewach – głównie dla jerzyków, ale także innych gatunków – pustułek, mazurków, kawek i wróbli oraz schronów dla nietoperzy.

Prace termomodernizacyjne na ratajskich osiedlach prowadzone są pod nadzorem ornitologów oraz na podstawie decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ), z którymi od wielu lat współpracujemy, aby pomóc ptakom w bytowaniu na osiedlach. By móc przeprowadzić prace remontowo-budowlane budynków, w których znajdują się siedliska ptaków lub nietoperzy, uzyskaliśmy zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (termomodernizacja może zostać przeprowadzona w następujących 3 przypadkach: 1. jeśli w budynku nie występują siedliska ptaków; 2. gdy prace będą odbywać się poza okresem lęgowym ptaków; 3. w trakcie okresu lęgowego, ale po uprzednim zabezpieczeniu budynku, zamknięciu otworów i wykonaniu rekompensaty po termomodernizacji). RDOŚ po uprzednio przygotowanych analizach ornitologicznej i chiropterologicznej, wydawanych na podstawie przeprowadzonych inwentaryzacji, określił termin i warunki wykonywania przedmiotowych prac. Budynki zgodnie z terminem wskazanym w art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tj. w okresie od 16 października do końca lutego, w latach, w których Spółdzielnia planuje prowadzić prace termomodernizacyjne, zostają zabezpieczone przed gniazdowaniem ptaków i bytowaniem nietoperzy. W związku z tym, prace te prowadzone są przed rozpoczęciem okresu lęgowego.

Po termomodernizacji ptaki nie mają możliwości zajmowania wcześniejszych miejsc lęgowych, dlatego tak ważne jest stworzenie rekompensaty w postaci nowych miejsc do gniazdowania, do czego zobowiązuje nas RDOŚ. W tym celu, podczas termomodernizacji montowane są specjalne tunele w otworach stropodachowych, a na elewacjach skrzynki lęgowe, które umożliwią ptakom ponowne zasiedlenie po zakończeniu robót dociepleniowych. Otwory stropodachowe pozostawia się otwarte, aby umożliwić do nich powrót ptaków w kolejnym sezonie lęgowym – właśnie takie rozwiązanie po raz pierwszy zastosowano na os. Polan w 2016 r., gdzie stwierdzono największe zasiedlenie budynków przez jerzyki. Dziś wiemy, a świadczą o tym charakterystyczne wytarcia na elewacji przypominające półksiężyce, że te miejsce zostały przez ten gatunek zasiedlone.

Całościowy koszt związany z zabezpieczeniem budynków, nadzorem ornitologicznym, chiropterologicznym oraz kompensacją przyrodniczą wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. Jako jedna z nielicznych spółdzielni w kraju prowadzimy przedsięwzięcia termomodernizacyjne stosując w szerokiej skali najnowsze rozwiązania dostępne na rynku w celu ochrony siedlisk ptaków oraz nietoperzy na budynkach. Od 2013 r. Spółdzielnia zamontowała kilkaset sztuk budek lęgowych dla ptaków w związku z przeprowadzonymi pracami termomodernizacyjnymi budynków mieszkalnych.

os. Polan 47-53 – kompensacja siedlisk ptaków 2016 (montaż budek dla jerzyka – 10 szt., wróbla – 2 szt., kawki – 1 szt., schronów dla nietoperzy – 4 szt. i tuneli dla jerzyka – 240 szt.
Tunele w otworach stropodachowych dla jerzyka – po raz pierwszy to rozwiązanie wprowadzono w 2016 r. na os. Polan 44-46 (85 szt.) i 47-53 (240 szt.)
Tunele w otworach stropodachowych dla jerzyka – po raz pierwszy to rozwiązanie wprowadzono w 2016 r. na os. Polan 44-46 (85 szt.) i 47-53 (240 szt.)
Tunele w otworach stropodachowych dla jerzyka – po raz pierwszy to rozwiązanie wprowadzono w 2016 r. na os. Polan 44-46 (85 szt.) i 47-53 (240 szt.)
Tunele w otworach stropodachowych dla jerzyka – po raz pierwszy to rozwiązanie wprowadzono w 2016 r. na os. Polan 44-46 (85 szt.) i 47-53 (240 szt.)
os. Stare Żegrze 176-179 – kompensacja siedlisk ptaków 2015 (montaż budek dla jerzyka – 8 szt., kawki – 4 szt., pustułki – 1 szt., modraszki – 2 szt., schronów dla nietoperzy – 2 szt.)
os. Stare Żegrze 68-71 – kompensacja siedlisk ptaków 2016 (montaż budek dla jerzyka – 10 szt., kawki – 2 szt., pustułki – 1 szt., schronów dla nietoperzy – 2 szt.)
os. Tysiąclecia 70, 71, 72 – kompensacja siedlisk ptaków 2014 i 2015 (montaż budek dla jerzyka – 92 szt., wróbla – 46 budek na drzewach, modraszki – 2 szt. na drzewach)
os. Tysiąclecia 70, 71, 72 – kompensacja siedlisk ptaków 2014 i 2015 (montaż budek dla jerzyka – 92 szt., wróbla – 46 budek na drzewach, modraszki – 2 szt. na drzewach)
os. Orła Białego 89-101 – kompensacja siedlisk ptaków przeprowadzona w 2013 r. (montaż budek dla jerzyka – 20 szt., wróbla – 20 szt., kawki – 4 szt., pustułki – 2 szt.)
os. Rusa 121-138 – kompensacja siedlisk ptaków 2015 i 2016 (montaż budek dla jerzyka – 100 szt., wróbla – 38 szt., kawki – 5 szt., pustułki – 2 szt., schronów dla nietoperzy – 10 szt.)
os. Rusa 121-138 – kompensacja siedlisk ptaków 2015 i 2016 (montaż budek dla jerzyka – 100 szt., wróbla – 38 szt., kawki – 5 szt., pustułki – 2 szt., schronów dla nietoperzy – 10 szt.)
os. Rusa 121-138 – kompensacja siedlisk ptaków 2015 i 2016 (montaż budek dla jerzyka – 100 szt., wróbla – 38 szt., kawki – 5 szt., pustułki – 2 szt., schronów dla nietoperzy – 10 szt.)